Lidzbark.pl

Wsparcie dla Inwestora/ Support for Investors

Dostępne lokalne zachęty inwestycyjne

Starając się w jak największym stopniu podnieść jakoś obsługi przedsiębiorcy w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark powołano osobę służącą wsparciem i opieką. Do zadań Opiekuna projektu należy:

 • asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy;
 • oferowanie szybkiego dostępu do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji,
 • udzielanie wszechstronnej pomocy w znalezieniu odpowiednich lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców;
 • oferowanie opieki poinwestycyjnej dla firm (wspiera także firmy, które już działają na terenie gminy, poprzez utrzymywanie z nimi stałego kontaktu i pomoc w rozwiązywaniu bieżących kłopotów związanych w działalnością na terenie gminy).

Trying to give as much help as possible, The City and Municipality of Lidzbark established entrepreneur’s service for support and care. The project manager’s task is to:

 1. Assists the investor in the administration and legal procedures at the municipal level;
 2. Offering quick access to comprehensive information on the investment’s economic and legal environment,
 3. providing comprehensive assistance in finding suitable locations, consistent with the investor’s expectations, as well as partners and sub-suppliers;
 4. offering post-investment care for companies (it also supports companies that already operate in the commune, by maintaining constant contact with them and help in solving current problems related to activities in the commune).

Gmina Lidzbark 29 sierpnia 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lidzbark stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną. 

The Municipality of Lidzbark, on August 29, 2018, adopted a resolution regarding real estate tax exemptions within the Lidzbark Municipality constituting regional investment aid.

Zwolnienia określone niniejszą uchwałą stanowią regionalną pomoc inwestycyjną a ich udzielenie następuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane i nowo zakupione budynki, budowle lub ich części oraz zajęte pod grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowiące inwestycję początkową lub inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu rozporządzenia.

Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej jest:

 • dokonanie przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem inwestycji zgłoszenia organowi podatkowemu – Burmistrzowi Lidzbarka, zamiaru korzystania z pomocy na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
 • utworzenie nowych miejsc pracy.

Zwolnienia, o których mowa w § 2, udziela się od momentu powstania obowiązku podatkowego i przysługują one do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, nie dłużej jednak niż przez okres 60 miesięcy.

Exemptions specified in this resolution constitute regional investment aid as their granting is based on the principles set out in this Resolution and the Regulation of the Council of Ministers of 9 January 2015 on the conditions for granting property tax exemptions and transport means tax on constituting regional investment aid, culture and preservation of cultural heritage aid, sports infrastructure and multi-functional recreational infrastructure aid and one for local infrastructure (Journal of Laws of 2015, item 174), hereinafter referred to as „the Regulation”. The newly built and newly purchased buildings, constructions or parts thereof, as well as those occupied for the purpose of conducting business activity constituting an initial investment or an initial investment for new business activities within the meaning of the Regulation are exempt from property tax.

The condition for granting regional investment aid is:

 1. making the entrepreneur before the start of the investment notification to the tax authority – Mayor of Lidzbark, intention to use the help on the paper constituting Annex 1 to the resolution,
 2. creation of new jobs.

The exemptions referred to in § 2 shall be granted from the moment the tax obligation arises and shall be due until the end of the month preceding the month in which the maximum aid intensity has been exceeded, but no longer than for a period of 60 months.

Do pobrania – Uchwała XLVIII_390_18 sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lidzbark stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 


Wsparcie oferowane przez instytucje regionalne/ Support offered by regional institutions:

 • Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów/ Investors and Experts Service Center, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, http://www.wrota.warmia.mazury.pl
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski, Departament Koordynacji Promocji/ Warmia and Mazury Marshal’s Office, Department of Promotion Coordination http://www.wrota.warmia.mazury.pl
 • Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna/ Warmia and Mazury Special Economic Zone, ul. Walentego Barczewskiego 1, 10-061 Olsztyn, tel: 89 535 02 41, http://www.wmsse.com.pl
 • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna/ Suwalki Special Economic Zone, ul. Teofila Noniewicza 49, 16-400 Suwałki, tel: 87 565 22 17, http://www.ssse.com.pl
 • Elbląski Park Technologiczny/ Elbląg Technological Park, ul. Sulimy 1, 82-300 Elbląg, tel: 55 239 34 67, http://www.ept.umelblag.pl
 • Ełcki Park Technologiczny/ Ełk’s Technological Park, Podmiejska 5, 19-300 Ełk, tel: 87 732 63 01, http://technopark.elk.pl
 • Olsztyński Park Technologiczny i Inkubator Przedsiębiorczości/ Olsztyn Technology Park and Business Incubator, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn, tel: 89 612 05 00,http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu
 • Warmińsko Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie/ Warmia and Mazury Chamber of Crafts and Entrepreneurship in Olsztyn, ul. Prosta 38, 11-041 Olsztyn, tel: 89 527 45 55, http://www.izbarzem.olsztyn.pl
 • Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości/ Olsztyn Entrepreneurship Incubator, Marka Kotańskiego 6, 10-167 Olsztyn, tel: 513 914 689, http://oip.olsztyn.pl
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim/ Academic Business Incubator at the University of Warmia and Mazury, Jana Heweliusza 2, 11-041 Olsztyn, tel: 515 229 849,https://aipolsztyn.inkubatory.pl

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020/ Academic Business Incubator at the University of Warmia and Mazury:

 • Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie/ Warmia and Mazury Regional Development Agency S.A. in Olsztyn

Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn

tel.: 89 521 12 50 – sekretariat, fax: 89 521 12 60 – sekretariat

Telefony do konsultantów: 89 512 12 53, 89 521 12 54

e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl

http://www.wmarr.olsztyn.pl/

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Main Information Point of European Funds in Olsztyn, Marshal’s Office of the Warmian-Masurian Voivodeship

ul.Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

Godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek – piątek 7:30–15:30

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

 

Wsparcie w ramach środków unijnych centralnych/Support under EU central funds:

 • Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich/ Central Information Point for European Funds

Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa

Godziny pracy: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00.

Telefony do konsultantów infolinia: 22 626 06 32

E-mail:punktinformacyjny@cpe.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Formy współpracy/ Forms of cooperation:

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A./ Polish Investment and Trade Agency S.A.

Bagatela 12, 00-585 Warszawa

tel: 22 334 98 00

http://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora

 

Regulacje prawne/Legal regulations:

Informacje na temat regulacji prawnych znajdują się pod adresem/ Information on legal regulations can be found at  http://www.paih.gov.pl/prawo

Data aktualizacji: 28.11.2018 r.

 

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej