Lidzbark.pl

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej:  Lidzbark – Oficjalna strona Lidzbarka

 

Data publikacji strony internetowej:  29.01.2015r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.10.2022r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne cyfrowo:

1. Brak dodanych tekstów alternatywnych lub opisów treści dla elementów nietekstowych (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje). 
2. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. 
3. Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. Pracujemy nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa.
4. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
5. Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
6. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.


 

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:


1. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Od 24 września 2020 r. nagrania z obrad Rady Miejskiej są już publikowane w wersji z napisami dla niesłyszących. 
2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
4. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony.
5. Transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. 

 

Lidzbark- oficjalna strona Lidzbarka zawiera:

-wyszukiwarkę, pozwalającą przeszukiwać treść serwisu;
-kontrast elementów na stronie jest realizowany przez osobną wersję kontrastową całego portalu, dostępną w menu rozwijanym po przyciśnięciu przycisku .

 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

 

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w całym serwisie.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29

Aktualizację Deklaracji dostępności sporządzono: 2023-03-14

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Lidzbark – Oficjalna strona Lidzbarka

prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Natalia Sieg kontakt: promocja@lidzbark.pl, tel. 23 69 61 505 wew.182 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej Lidzbark – Oficjalna strona Lidzbarka jest Natalia Sieg, kontakt promocja@lidzbark.pl, tel. 23 69 61 505 wew.182. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Informujemy, iż na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Burmistrz Lidzbarka zarządzeniem nr 97/20 z dnia 30 września 2020 roku, zmienionego zarządzeniem nr 102/20 z dnia 14 października 2020 roku powierzył Pani Judycie Bagniewskiej   (tel. 23 69 61 505 wew.126, naczelnik.ob@lidzbark.pl) pełnienie funkcji koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku 

ul. Sądowa 21

13-230 Lidzbark 

tel. 23 69 61 505

fax 23 69 62 107

 
Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21

  1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku posiada dwa wejścia. Główne wejście od  ulicy Sądowej jest ogólnodostępne, drugie z tylnej części budynku przeznaczone tylko dla pracowników urzędu. Obydwa wejścia nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a w szczególności dla osób poruszających na wózkach inwalidzkich. Schody wejściowe do budynku są o jednakowej fakturze wyposażone w lewostronną poręcz, jednostronnie mocowaną do ściany. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, wykonane z drewna i otwierane na zewnątrz budynku o szerokości większej niż 90 cm. Za wejściem głównym znajduje się przedsionek z schodami, sięgający do poziomu parteru. Oddzieleniem przedsionku od parteru są drzwi wahadłowe dwuskrzydłowe. 

Za budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku znajdują się dwa garaże, do których dostęp pozbawiony jest barier architektonicznych. 

Osoby ze szczególnymi potrzebami mają możliwość skorzystania z dzwonka przywoławczego, którego włącznik zlokalizowany jest przy wejściu głównym budynku. 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W budynku nie ma windy oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych,  windy, pochylni ani platform. Nad wejściami i w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się ogólnie dostępny parking z wyznaczonych 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Brak ograniczeń.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku nie zatrudniono osoby posługującej się językiem migowym. Interesant może skorzystać z obsługi w języku migowym po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Budynek przy ul. Dworcowej 2 (biuro monitoringu, punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) 


1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada jedno wejście od strony przystanku autobusowego, które dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych za pośrednictwem podjazdu stałego wyposażonego w poręcze i pochwyty. Dodatkowo do budynku prowadzą schody z lewostronną zamontowaną poręczą. Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, wykonane z tworzywa sztucznego i otwierane na zewnątrz budynku o szerokości większej niż 90 cm. 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Brak toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Brak udogodnień.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W promieniu 10 metrów, od budynku znajduje się ogólnie dostępny parking z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. Miejsce postojowe znajduje się od ulicy Strażackiej. 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Brak ograniczeń.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line. 
W Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku nie zatrudniono osoby posługującej się językiem migowym. Interesant może skorzystać z obsługi w języku migowym po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.


 

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku nie udostępnia aplikacji mobilnych. 

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej