Lidzbark.pl
Streszczenie uchwał antysmogowych dla województwa warmińsko-mazurskiego

Streszczenie uchwał antysmogowych dla województwa warmińsko-mazurskiego

„Uchwały antysmogowe” dla obszarów miast województwa warmińsko-mazurskiego/ oraz dla obszarów poza miastami

 • Od dnia wejścia w życie uchwały:

zakaz stosowania we wszystkich instalacjach, niezależnie od posiadania prawa własności użytkowanej instalacji, spalania paliw stałych najgorszej jakości, zakazanych w przepisach prawa, tj.:

- węgla brunatnego,

- mułów węglowych,

- flotokoncentratów,

- dowolnych mieszanin paliw zawierających mniej niż 85% węgla kamiennego,

- niespełniających wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia
27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych

- niesortowanych;

- dla których nie wystawiono wymaganego świadectwa jakości;

oraz

- paliw zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

 • W przypadku dostępności sieci ciepłowniczej lub gazowej lub/i technicznych i ekonomicznych możliwości podłączenia do tych sieci:
 • Właściciele instalacji zamontowanych i użytkowanych przed dniem wejścia w życie uchwały,

- od 1 sierpnia 2027 r. (2029 r.) dla kotłów poniżej klasy 3 (pozaklasowe „kopciuchy”)

- od 1 sierpnia 2029 r. (2032 r.) dla kotłów klasy 3 i 4

- od 1 stycznia 2030 r. (2035 r.) dla kotłów klasy 5 (dot. paliw węglowych, zgodnie z PEP2040)

- od dnia wyłączenia z eksploatacji dla kotłów klasy 5 (dot.biomasy stałej drzewnej)

zobowiązani będą do stosowania:

- paliwa gazowego,        

- gazu płynnego LPG                 

- lekkiego oleju opałowego.

Tzn., że po tych terminach możliwe jest:

 • podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub
 • zamontować i użytkować wyłącznie instalację gazową lub olejową na ww. paliwa lub
 • np. OZE.

W przypadku obecnie użytkowanych instalacji spełniających wymagania ekoprojektu i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (zwanym dalej rozporządzeniem MRiF) możliwe jest stosowanie biomasy stałej pochodzenia drzewnego o wilgotności poniżej lub równej 20% do dnia wyłączenia tej instalacji z eksploatacji, natomiast spalanie w nich węgla kamiennego i paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem węgla możliwe jest do dnia 31 grudnia 2029 r. (2034 r.).

Dopuszcza się w miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń (np. kominkach) niespełniających wymagań ekoprojektu spalanie biomasy stałej pochodzenia drzewnego o wilgotności poniżej lub równej 20% do dnia 31 lipca 2029 r. (2032 r.), a w spełniających wymagania ekoprojektu dopuszcza się spalanie bez ograniczeń czasowych.

 • Właściciele instalacji oddanych do eksploatacji po dniu wejścia w życie uchwały, dla których w dniu wejścia w życie uchwały nie było ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych lub organ wniósł sprzeciw (a tym samym nie były w trakcie montażu), od dnia wejścia w życie uchwały, zobowiązani będą do stosowania wyłącznie:

- paliwa gazowego,

- gazu płynnego LPG

- lekkiego oleju opałowego

Tzn.: mają obowiązek:

 • podłączyć się do sieci ciepłowniczej lub
 • zamontować i użytkować wyłącznie instalację gazową lub olejową na ww. paliwa lub
 • OZE (pompy ciepła, fotowoltaika)

Wyjątek: Powyższy nakaz nie obowiązuje instalacji nowych, które w dniu wejścia w życie uchwały, będą już w trakcie montażu lub których montaż jest planowany, bo decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna lub dokonano zgłoszenia robót budowlanych, a właściwy organ nie wniósł sprzeciwu przed wejściem w życie uchwały. Dla tych instalacji warunki i terminy obowiązują odpowiednio jak dla ww. instalacji zamontowanych i użytkowanych przed dniem wejścia w życie uchwały.

 • W przypadku braku sieci lub braku możliwości technicznych i ekonomicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej:

po wejściu w życie uchwały właściciele instalacji (pozaklasowej lub 3/4/5 klasy), w momencie zakończenia żywotności tej instalacji będą mogli spalać paliwa stałe (np. węgiel kamienny do dnia 31 grudnia 2029 r. (2034 r.), natomiast biomasę drzewną o wilgotności poniżej lub równej 20% - bezterminowo) pod warunkiem zamontowania instalacji spełniającej wymogi ekoprojektu lub rozporządzenia MRiF.

 • W przypadku zapewnienia przez operatorów sieci ciepłowniczej lub gazowej, po wejściu w życie uchwały, dostępu do tych sieci lub zaistnieje możliwość techniczna i opłacalność ekonomiczna podłączenia instalacji do istniejącej sieci:

instalacje oddane do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały tj.:

- poniżej klasy 3 (bezklasowe „kopciuchy”);

- klasy 3 i 4;

mogą być eksploatowane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od daty zapewnienia możliwości podłączenia do sieci.

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej