Lidzbark.pl
SSSLGD informuje o  możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 

SSSLGD informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020  w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej. Cel ogólny: 1 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia Cel szczegółowy: 1.1 Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału Przedsięwzięcie: 1.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej w tym gastronomicznej i noclegowej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki   URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE BRANŻY TURYSTYCZNEJ   I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 26.02.2018 do dnia 09.03.2018 r. Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. II. Formy wsparcia. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane jest: w formie premii (na podjęcie działalności gospodarczej) Wysokość premii na jedną operację wynosi: 50 000,00 zł Intensywność pomocy: 100% Pomoc ma charakter pomocy de minimis   III. Zakres tematyczny operacji
CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
 1. Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju obszaru i poprawy warunków życia  1.1 Rozwój zróżnicowanych form turystyki poprzez wykorzystanie zasobów naturalnych i lokalnego potencjału  1.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej w tym gastronomicznej i noclegowej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych form turystyki  Uruchomienie działalności gospodarczej w branży turystyczne
IV. Warunki udzielenia wsparcia Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które: 1) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 2) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków – na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR 2014-2020. 3) są zgodne z LSR 2014-2020; 4) spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020. V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 50% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów. VI. Informacja o wymaganych dokumentach Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CD), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście. VII. Limit środków
Rodzaj operacji Limit środków [zł]
 Uruchomienie działalności gospodarczej w branży turystycznej  200 000,00
  VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-79, e-mail: info@ssslgd.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. ZAŁĄCZNIKIOgłoszenie o naborze nr 1/2018Załącznik nr 1 do naboru nr 1/2018Wzór wniosku o dofinasowanieInstrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanieBiznesplanInstrukcja wypełniania biznesplanuTabele pomocnicze do biznesplanuWażne informacje przy składaniu wniosku o dofinasowanieLokalne Kryteria Wyboru Operacji   OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej. Cel ogólny: 3 Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej Cel szczegółowy: 3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców Przedsięwzięcie: 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy z zakresu PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 26.02.2018 do dnia 09.03.2018 r. Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. II. Formy wsparcia. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Wsparcie udzielane jest w formie premii. Wysokość premii na jedna operację wynosi: 60 000,00 zł, która wypłacana będzie w formie płatności ryczałtowej (100% kosztów wskazanych we wniosku i biznesplanie). Pomoc ma charakter pomocy de minimis. III. Zakres tematyczny operacji
CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
 3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej  3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców  3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy  Podejmowanie działalności gospodarczej
IV. Warunki udzielenia wsparcia Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które: 1) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 2) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków – na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR. 3) są zgodne z LSR 2014-2020; 4) spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020. V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl. Uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów. VI. Informacja o wymaganych dokumentach Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście. VII. Limit środków
 Rodzaj operacji Limit środków [zł]
 Podejmowanie działalności gospodarczej  520 000,00
VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-79, email: info@ssslgd.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. ZAŁĄCZNIKI - Ogłoszenie o naborze nr 2/2018Załącznik nr 1 do naboru nr 2/2018Wzór wniosku o dofinasowanieInstrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanieBiznesplanInstrukcja wypełniania biznesplanuTabele pomocnicze do biznesplanuWażne informacje przy składaniu wniosku o dofinansowanieLokalne Kryteria Wyboru Operacji     OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018 Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020 w zakresie Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.   Cel ogólny: 3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej Cel szczegółowy: 3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców Przedsięwzięcie: 3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw , rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy UTWORZENIE MIEJSC PRACY W ISTNIEJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 26.02.2018 do dnia 9.03.2018 r. Wnioski wraz z załącznikami ( 2 egzemplarze) należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, ul. Śląska 1, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00. Złożone wnioski zostają potwierdzone na jego kopiach. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. II. Formy wsparcia. Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. W przypadku rozwoju istniejących działalności gospodarczych wysokość wsparcia wynosi 60 000,00 zł na każde tworzone nowe miejsce pracy – łącznie nie więcej niż 300 000,00 zł (poziom dofinansowania 70%). Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (pełny ZUS). Wysokość dofinansowania w przeliczeniu na jedno utworzone miejsce pracy nie może przekroczyć kwoty 60 000,00 zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji – 70% kosztów kwalifikowanych. Pomoc ma charakter pomocy de minimis. III. Zakres tematyczny operacji
CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIE RODZAJ OPERACJI
 3. Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej  3.1 Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców  3.1.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozwój istniejących oraz tworzenie nowych miejsc pracy  Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach
  IV. Warunki udzielenia wsparcia Wyboru operacji dokonuje się spośród operacji, które: 1) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków; 2) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków – na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR 2014-2020. 3) są zgodne z LSR 2014-2020; 4) spełniają warunki określone dla danego podmiotu w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020. V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji Kryteria wyboru operacji stanowią odrębny załącznik do ogłoszenia o naborze i są dostępne na stronie internetowej www.ssslgd.pl. Uzyskanie minimum 50% punktów możliwych do uzyskania podczas oceny operacji według lokalnych kryteriów. VI. Informacja o wymaganych dokumentach Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach wersji papierowej (oryginał + kopia)oraz wersji elektronicznej (CDR), przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz biznesplan. Wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu osobiście. VII. Limit środków
Rodzaj operacji Limit środków [zł]
 Utworzenie miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach  600 000,00
VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy Lokalna Grupa Działania www.ssslgd.pl, oraz na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl. Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia w Ciechanowie, ul. Śląska 1, w godz. 9.00 - 15.00 tel.: 23 672-13-79, email: info@ssslgd.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres Beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca. ZAŁĄCZNIKI - Ogłoszenie o naborze nr 3/2018Załącznik nr 1 do naboru nr 3/2018Wzór wniosku o dofinasowanieInstrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanieBiznesplanInstrukcja wypełniania biznesplanuTabele pomocnicze do biznesplanuOświadczenie o wielkości przedsiębiorstwaZasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiebiorstwaWażne informacje przy składaniu wniosku o dofinasowanieLokalne Kryteria Wyboru Operacji  

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej