Lidzbark.pl
Przetarg - działka nad Małym Jeziorkiem

Przetarg - działka nad Małym Jeziorkiem

O G Ł O S Z E N I E    0   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2015r, poz. 1774 z późn.zm.) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.1490)

BURMISTRZ  LIDZBARKA

o  g  ł  a  s  z  a

I przetarg pisemny nieograniczony (ofertowy)

na dzierżawę gruntu o powierzchni  300 m2 położonego w Lidzbarku przy ulicy Garbuzy na terenie  Parku Sportowo-Rekreacyjnego nad jeziorkiem, stanowiącego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów m.Lidzbark w obrębie 2 numerem 162, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1D/00033985/0, na okres do 3 lat. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/199/97 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 24 lipca 1997r. przeznaczona jest na usługi turystyczne, urządzenia sportów wodnych i rekreację. Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne i nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami. WYWOŁAWCZY Czynsz roczny wynosi:  2.000,-zł (brutto), wadium: 300,-zł
 1. Warunki udziału w przetargu:
 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1)   Złożenie pisemnej oferty na dzierżawę gruntu w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę gruntu w Parku Sportowo-Rekreacyjnym nad jeziorkiem – część działki nr 162 o powierzchni 300m2, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, w terminie do dnia 30 marca 2016r. do godz. 14:00. 2)    Wniesienie wadium w pieniądzu w kwocie 300,00zł w terminie do dnia 30 marca 2016r.  Wadium należy wnieść przelewem na konto Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na konto Gminy) lub w kasie urzędu do godz. 14:00.
 1.  Warunki przetargu:
 1. Oferta pisemna powinna zawierać:
1)    imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, kontakt telefoniczny, 2)    datę sporządzenia oferty, 3)   oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawy (brutto), 4)    przedłożenie projektu obiektu tymczasowego (typu np. Grzybek), oraz koncepcji  zagospodarowania terenu w formie opisowej i graficznej, ze szczególnym uwzględnieniem walorów estetycznych; przedłożone dokumenty muszą w sposób wyczerpujący określać sposób zagospodarowania terenu, 5)   oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej potwierdzone aktualnym wypisem z ewidencji działalności gospodarczej lub odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, 6)   oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z warunkami przetargu oraz istotnymi postanowieniami umowy dzierżawy i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, 7)   numer rachunku bankowego właściwego do zwrotu wadium w przypadku gdy zaistnieją podstawy do jego zwrotu, 8)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia przetargu.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 kwietnia 2016r. o godz. 10:00 w sali nr 10 (I Piętro)
 1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 05 kwietnia 2016r. Ogłoszenie o wyniku przetargu podane zostanie do wiadomości oferentów poprzez publiczne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, oraz na stronie internetowej  www.bip.umig.lidzbark.pl
 1. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
 2. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przetargu, Burmistrz Lidzbarka zawrze umowę dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. Oferent ten zobowiązany jest do zawarcia tej umowy w powyższym terminie pod rygorem utraty wadium i praw dzierżawy przedmiotowego gruntu.
 3. Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego za I ratę czynszu.
 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, w ciągu 3 dni.
 5. Zastrzega się:
1) prawo swobodnego wyboru oferty, w tym prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, 2) odwołanie lub unieważnienie przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
 1. Warunki dzierżawy:
 1. Dzierżawa obejmuje okres do 3 lat tj. od 12 kwietnia 2016r. do 31 grudnia 2018r.
 2. Roczny czynsz dzierżawy uzyskany w przetargu, płatny jest w trzech ratach:
I rata – do 30czerwca; II rata – do 31 lipca; III rata – do 31 sierpnia, każdego roku. Czynsz nie obejmuje opłat za wodę, energię elektryczną. Opłaty te jak również inne opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem usytuowanego przez Dzierżawcę obiektu, w tym wywóz nieczystości stałych i płynnych uiszczać będzie Dzierżawca odpowiednim poborcom tych opłat na podstawie zawartej z nimi umowy.
 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat związanych z dzierżawą przedmiotowego terenu, w tym podatku od nieruchomości.
 2. Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich zezwoleń przewidzianych przepisami prawa do prowadzenia przez Niego działalności gospodarczej na terenie będącym przedmiotem dzierżawy.
 3. Powierzchnia zabudowy tymczasowej nietrwale związanej z gruntem nie może przekraczać 50% powierzchni wydzierżawionego gruntu.
 4. Wygląd obiektu, w którym prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie usług turystycznych, urządzeń sportów wodnych i rekreacji musi charakteryzować się odpowiednią estetyką aby architektonicznie  i wizualnie współgrał z istniejącym otoczeniem.

Informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel.(0-23) 6961502 lub 6961505 wew. 136, oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.plwww.bip.umig.lidzbark.pl

BURMISTRZ LIDZBARKA

          Maciej Sitarek

Załączniki

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej