Lidzbark.pl

„Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna  Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Całkowita wartość projektu wynosi 1 093 736.60 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 925 909.57 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 167 827,03  zł. 29 września 2017r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup” Stawiając na rozwój gminy mam świadomość, jak istotne w tym celu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie poprawy warunków nauki uczniów. W związku z tym jestem dumny z pozyskanych środków na poprawę efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny i SP Słup. Udało nam się ocieplić budynki, wymienić piece na proekologiczne na pellet, częściowo wymienić okna i drzwi zewnętrze, a także wymienić część grzejników i oświetlenia na energooszczędne. Przedsięwzięcie z pewnością poprawiło estetykę budynków, przyczyni się do oszczędności oraz wpłynie na dbałość o środowisko naturalne - mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. Gmina Lidzbark zrealizowała projekt, który w znaczny sposób poprawi warunki nauki uczniów SP Słup oraz SP Kiełpiny.  W ramach inwestycji wykonano prace mające wpływ na poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Kiełpinach oraz budynku szkoły podstawowej w Słupie poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i stropodachów. Ponadto w Słupie wymieniono okna piwnic, a w Kiełpinach wymieniono część okien i drzwi. W budynkach zmodernizowano instalacje grzewcze - wymieniono kotły na piece na pelet z automatyką pogodową, zmodernizowano c.o., zamontowano zawory termostatyczne, zmodernizowano oświetlenie na energooszczędne typu LED, zamontowano instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) - pelet.   Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz budynku SP Słup. Zasadniczym celem projektu jest wzrost jakości życia w regionie wsi: Słup i Kiełpiny poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych. Cele szczegółowe:
  • Zmniejszenie zużycia energii w budynkach.
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów związanych z użytkowaniem
budynków w których mieszczą się szkoły podstawowe.
  • Efektywne wykorzystanie energii cieplnej, poprzez zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie
energetycznym budynku.
  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku.
  • Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów.
  • Poprawa warunków użytkowania i estetyki obiektów użyteczności publicznej
Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.  Projekt jest spójny ze: - Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 - Strategią UE Morza Bałtyckiego. Projekt realizuje także cel główny priorytetu 4c RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego "Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, ponieważ polega na zwiększeniu efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach publicznych jakimi są przedmiotowe obiekty. Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020   [av_gallery ids='39070,39071,39072,39073,39074,39075,39076' style='thumbnails' preview_size='portfolio' crop_big_preview_thumbnail='avia-gallery-big-crop-thumb' thumb_size='portfolio' columns='7' imagelink='lightbox' lazyload='avia_lazyload' av_uid='av-ky4gyl']

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej