Lidzbark.pl

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku w zakresie: 1)    Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2)    Ochrony i promocji zdrowia. 3)    Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 4)    Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 5)    Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 6)    Nauki, szkolnictwa wyższego ,edukacji, oświaty i wychowania. 7)    Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 8)    Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 9)    Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 10)    Ratownictwa i ochrony ludności. 11)     Działalności na rzecz organizacji pozarządowych. 12)     Turystyki i krajoznawstwa. 13)    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 14)     Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 15)    Promocji i organizacji wolontariatu. 16)    Działalność charytatywna. 17)    Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów 18)    Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 19)    Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

Załączniki

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej