Lidzbark.pl
Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku

Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ,,Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku” Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty. Całkowita wartość projektu wynosi 5 108 207,02 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 325 280,25 zł. oraz wkład własny Beneficjenta w wysokości 763 284,77 zł. Projekt będzie prowadzony przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku na budynkach z wielkiej płyty. Stan techniczny bloków z wielkiej płyty, zmusza do ich natychmiastowego remontu, bez przeprowadzenia, którego będzie postępowała ich degradacja oraz niszczenie. Zrewitalizowana infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie stanowiła podstawę do rozwoju działalności usługowej. Poprawione zostaną warunki do życia mieszkańców. Rewitalizacja tym samym przyczyni się do przeciwdziałania niwelacji izolacji regionu. W celu skoordynowania prac nad realizacją i zarządzaniem projektem Lider - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku zawarła porozumienie o partnerstwie formalnym z Gminą Lidzbark oraz partnerstwo formalne z pozostałymi wspólnotami realizującymi w/w przedsięwzięcie. Projekt realizuje założenia z dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020, w zakresie następujących priorytetów i celów operacyjnych:
  1. Konkurencyjna gospodarka
-   wzrost potencjału turystycznego -   wzrost konkurencyjności firm -   wzrost liczby miejsc pracy (również tych pośrednich)
  1. Otwarte społeczeństwo
-   wzrost konkurencyjności usług dla starzejącego się społeczeństwa -   wzrost bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu -   wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej -   poprawa jakości i ochrona środowiska Wpływ projektu na wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych wyrażonych za pomocą celów operacyjnych ‘Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020’ -    zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej (z krajem i Europą) oraz wewnętrznej  spójności -        dostosowanie sieci nośników energii do potrzeb regionu -        wzmocnienie i rozpowszechnienie systemów monitoringu środowiska (również wzrost ich kompatybilności) Projekt poprzez zastosowanie technologii energii solarnej jest spójny z założeniami Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Projekt jest spójny z założeniami Programu ekoenergetycznego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010. Projekt realizuje cele poprzez: poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Lidzbark, w tym przede wszystkim infrastruktury mieszkaniowej i turystycznej. Projekt jest umieszczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Lidzbark na lata 2007-2015, Cel 2. Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych miasta i humanizacja blokowisk Cel 3. Tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki. Jest również zgodny ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark oraz z Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark. Prace inwestycyjne Projekt będzie realizowany na obszarze B lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lidzbark na lata 2007-2015. Przewiduje on odnowienie głównej struktury budynków, podniesienie efektywności energetycznej budynków przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku, z wprowadzeniem energii ze źródeł odnawialnych przy ul. Jeleńskiej 13,15,17 w postaci kolektorów słonecznych. Bloki przy ul. Jeleńskiej nr 13, 15, 17 są wykonane w technologii WK-70, budynki ul. Jeleńskiej 28, 30, 32, 34, 36, oraz przy ul. Myśliwskiej 2,4,6 są wykonane w technologii OLPO natomiast budynek przy ul. Myśliwskiej 8 jest wykonany w technologii przemysłowej. Obecnie budowle te są energochłonne, roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standartowym sezonie jest większe  od 1,5 do 2,5 razy od wartości średnie150 kWh/m2rok  zawartej w,Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark. Projekt  podlegający dofinansowaniu będzie dotyczył budynków wielorodzinnych będących częściami blokowisk położonych w dzielnicach budynków mieszkalnych. Zakres prac, polega na: modernizacji węzłów cieplnych budynków, wykonaniu ocieplenia budynków, wymianie i regulacji instalacji wewnętrznych budynków, wymianie stolarki części wspólnych, odnowieniu klatek schodowych, ociepleniu stropodachów, montażu instalacji solarnej wspomagającej c.w.u. dla bloków Jeleńska 13, 15, 17. Planowany jest montaż w sumie 90 szt. paneli słonecznych o pow. 160,00 m2. Zakres prac jest dostosowany indywidualnie do każdego budynku z wielkiej płyty. Średnie roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standardowym sezonie po modernizacji wyniesie 112,11 kWh/ m2 rok. Działania  przyczynią się do zmniejszenia CO2 o około 59507,60 kg w ciągu roku. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne są powszechnie stosowanymi, trwałymi i ekonomicznymi rozwiązaniami, wpływającymi znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla życia ludzkiego. Rozwiązania przyjęte w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie, spełniające wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska. Cel główny planowanego projektu to podniesienie stanu technicznego blokowisk zrealizowanych w technologii wielkiej płyty, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania na terenie Lidzbarka. Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku
  1. Jeleńska 13
13 – 230 Lidzbark tel/fax 23 69 61 571   Artykuł promocyjny z dn. 09.12.2011 r. Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ,,Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku” Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty. Całkowita wartość projektu wynosi 5 118 799,03 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 325 280,25 zł. oraz wkład własny Beneficjenta w wysokości 763 284,77 zł. Projekt jest prowadzony przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku na budynkach z wielkiej płyty. Stan techniczny bloków z wielkiej płyty, zmuszał do ich natychmiastowego remontu, bez przeprowadzenia, którego będzie postępowała ich degradacja oraz niszczenie. Zrewitalizowana infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie stanowiła podstawę do rozwoju działalności usługowej. Poprawione zostaną warunki do życia mieszkańców. Rewitalizacja tym samym przyczyni się do przeciwdziałania niwelacji izolacji regionu. W celu skoordynowania prac nad realizacją i zarządzaniem projektem Lider - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku zawarła porozumienie o partnerstwie formalnym z Gminą Lidzbark oraz partnerstwo formalne z pozostałymi wspólnotami realizującymi w/w przedsięwzięcie. Prace inwestycyjne Projekt jest realizowany na obszarze B lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lidzbark na lata 2007-2015. W 2011 odnowiono główną strukturę 3 budynków, poprzez ich termomodernizację, podniesiono efektywność energetyczną, wyposażono budynki w urządzenia służące do produkcji/przesyłu energii odnawialnej przy ul. Jeleńskiej 13,15,17 w postaci kolektorów słonecznych. Pozostałe bloki przy ul. Jeleńskiej 28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8, będą rewitalizowane w 2012 roku, Bloki przy ul. Jeleńskiej nr 13, 15, 17 są wykonane w technologii WK-70, budynki ul. Jeleńskiej 28, 30, 32, 34, 36, oraz przy ul. Myśliwskiej 2,4,6 są wykonane w technologii OLPO natomiast budynek przy ul. Myśliwskiej 8 jest wykonany w technologii przemysłowej. Obecnie bloki Jeleńska 13, 15, 17 znacznie zmniejszyły energochłonność, pozostałe budowle są energochłonne, roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standartowym sezonie jest większe  od 1,5 do 2,5 razy od wartości średniej150 kWh/m2rok  zawartej w,Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark. Projekt  podlegający dofinansowaniu dotyczy budynków wielorodzinnych będących częściami blokowisk położonych w dzielnicach budynków mieszkalnych. Zakres prac, polega na: modernizacji węzłów cieplnych budynków, wykonaniu ocieplenia budynków, wymianie i regulacji instalacji wewnętrznych budynków, wymianie stolarki części wspólnych, odnowieniu klatek schodowych, ociepleniu stropodachów, montażu instalacji solarnej wspomagającej c.w.u. dla bloków Jeleńska 13, 15, 17. Zamontowano w sumie 90 szt. paneli słonecznych o pow. 160,00 m2. Zakres prac jest dostosowany indywidualnie do każdego budynku z wielkiej płyty. Średnie roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standardowym sezonie po modernizacji wyniesie 112,11 kWh/ m2 rok. Działania  przyczynią się do zmniejszenia CO2 o około 59507,60 kg w ciągu roku. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne są powszechnie stosowanymi, trwałymi i ekonomicznymi rozwiązaniami, wpływającymi znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla życia ludzkiego. Rozwiązania przyjęte w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie, spełniające wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska. Cel główny planowanego projektu to podniesienie stanu technicznego blokowisk zrealizowanych w technologii wielkiej płyty, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania na terenie Lidzbarka. Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku
  1. Jeleńska 13
13 – 230 Lidzbark tel/fax 23 69 61 571 Artykuł promocyjny z dn. 19.06.2012r.   Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ,,Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku” Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty. Całkowita wartość projektu wynosi 5 118 799,03 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 325 280,25 zł. oraz wkład własny Beneficjenta w wysokości 763 284,77 zł. Projekt jest prowadzony przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku na budynkach z wielkiej płyty. Stan techniczny bloków z wielkiej płyty, zmuszał do ich natychmiastowego remontu, bez przeprowadzenia, którego postępowałaby ich degradacja oraz niszczenie. Zrewitalizowana infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu, poprawi warunki do życia mieszkańców. Rewitalizacja tym samym przyczyni się do przeciwdziałania niwelacji izolacji regionu. W celu skoordynowania prac nad realizacją i zarządzaniem projektem Lider - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku zawarła porozumienie o partnerstwie formalnym z Gminą Lidzbark oraz partnerstwo formalne z pozostałymi wspólnotami realizującymi w/w przedsięwzięcie. Prace inwestycyjne Projekt jest realizowany na obszarze B lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lidzbark na lata 2007-2015. W 2011 odnowiono główną strukturę 3 budynków przy ul. Jeleńskiej 13,15,17, poprzez ich termomodernizację, podniesiono efektywność energetyczną, wyposażono budynki w urządzenia służące do produkcji/przesyłu energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych. W tym roku rozpoczęły się prace rewitalizacyjne w blokach przy ul. Jeleńskiej 28, 30, 32, 34, 36 i ul. Myśliwskiej 2, 4, 6, 8. Bloki przy ul. Jeleńskiej 28, 30, 32, 34, 36, oraz przy ul. Myśliwskiej 2, 4, 6 są wykonane w technologii OLPO, natomiast budynek przy ul. Myśliwskiej 8 jest wykonany w technologii przemysłowej. Budowle te są energochłonne, roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standartowym sezonie jest większe  od 1,5 do 2,5 razy od wartości średniej150 kWh/m2rok  zawartej w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark”. Zakres prac, polega na: modernizacji węzłów cieplnych budynków, wykonaniu ocieplenia budynków, wymianie i regulacji instalacji wewnętrznych budynków, wymianie stolarki części wspólnych, odnowieniu klatek schodowych, ociepleniu stropodachów. Zakres prac jest dostosowany indywidualnie do każdego budynku z wielkiej płyty. Średnie roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standardowym sezonie po modernizacji wyniesie 112,11 kWh/ m2 rok. Działania  przyczynią się do zmniejszenia CO2 o około 59507,60 kg w ciągu roku. Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne są powszechnie stosowanymi, trwałymi i ekonomicznymi rozwiązaniami, wpływającymi znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla życia ludzkiego. Rozwiązania przyjęte w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie, spełniające wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska. Cel główny planowanego projektu to podniesienie stanu technicznego blokowisk zrealizowanych w technologii wielkiej płyty, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania na terenie Lidzbarka. Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku
  1. Jeleńska 13
13 – 230 Lidzbark   tel/fax 23 69 61 571   [av_gallery ids='4562,4563' style='thumbnails' preview_size='portfolio' crop_big_preview_thumbnail='avia-gallery-big-crop-thumb' thumb_size='portfolio' columns='5' imagelink='lightbox' lazyload='avia_lazyload' av_uid='av-2prork']

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej