Lidzbark.pl
Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2024.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2024.

Na podstawie uchwały Nr LVI/482/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji  z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania Gmina Lidzbark 13 – 230 Lidzbark, ul Sądowa 21, ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2024 pomocy finansowej z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Lidzbark.

 

Rodzaj zadania objętego pomocą finansową.

Pomoc finansowa w formie dotacji przeznaczona jest na wykonanie zadań mających na celu bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finasowanie lub dofinansowanie inwestycji.

 

Wysokość środków finansowych.

Na realizację ww. zadań w 2024 roku Gmina Lidzbark w budżecie przeznaczyła kwotę 
w wysokości 5000,00 zł.

 

Zasady przyznawania dotacji.

Spółki Wodne mogą otrzymać z budżetu Gminy Lidzbark pomoc finansową w formie dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, stosownie do uchwały Nr LVI/482/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania 
o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.

O przyznanie dotacji mogą wystąpić spółki wodne działające na terenie Gminy Lidzbark – 
- podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zrzeszające osoby fizyczne lub prawne i mające na celu zaspokojenie wskazanych ustawą Prawo Wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami, które złożą wniosek o przyznanie dotacji. 

Wniosek winien zawierać w szczególności:

pełną nazwę spółki wodnej (związku),

adres,

datę i numer wpisu do katastru wodnego,

numer rachunku bankowego,

dane osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,

określenie zadania na jakie ma być przyznana dotacja,

miejsce i termin realizacji zadania,

zakres rzeczowy proponowanego zadania,

skalkulowane koszty zadania,

źródła sfinansowania kosztów zadania,

kwotę wnioskowanej dotacji,

datę i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.

 

Oferta winna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantująca wykonie zadania w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny i terminowy.

 

Burmistrz Lidzbarka powiadomi pisemnie spółki wodne o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Lidzbark w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz wywiesi tę informację w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku oraz na stronie internetowej Gminy Lidzbark (BIP).

 

Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a spółką wodną.

 

Warunki realizacji zadania.

Wnioski muszą zawierać zadania, które będą realizowane w 2024 roku.

Zadania wymienione we wniosku muszą być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.

W trakcie wykonywania zadań zwracać się będzie szczególną uwagę na:

realizowanie zadań zgodnie z zawartą umową,

wykorzystanie przyznanych dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz zapisami umowy stanowiącej podstawę przekazania dotacji,

prawidłowe, rzetelne oraz terminowe wykonanie robót objętych umową oraz przekazanie rozliczeń finansowych i merytorycznych,

oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

Termin składania wniosku.

 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać w terminie od 
3 do 24 czerwca 2024 roku.

 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać w pokoju nr 9 -
-  sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13 – 230 Lidzbark, lub za pośrednictwem poczty.

 

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku lub data stempla pocztowego.

 

Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

 

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej