Lidzbark.pl
Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2023

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2023

Na podstawie uchwały Nr LVI/482/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 6 lipca 2023 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji 
z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania

Gmina Lidzbark

13 – 230 Lidzbark, ul Sądowa 21,

ogłasza nabór wniosków o przyznanie w roku 2023 pomocy finansowej z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Lidzbark.

 1. Rodzaj zadania objętego pomocą finansową.

Pomoc finansowa w formie dotacji przeznaczona jest na wykonanie zadań mających na celu bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finasowanie lub dofinansowanie inwestycji.

 1. Wysokość środków finansowych.

Na realizację ww. zadań w 2023 roku Gmina Lidzbark w budżecie przeznaczyła kwotę 
w wysokości 5000,00 zł.

 1. Zasady przyznawania dotacji.
 2. Spółki Wodne mogą otrzymać z budżetu Gminy Lidzbark pomoc finansową w formie dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, stosownie do uchwały Nr LVI/482/23 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania 
  o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania.
 3. O przyznanie dotacji mogą wystąpić spółki wodne działające na terenie Gminy Lidzbark – 
  - podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, zrzeszające osoby fizyczne lub prawne i mające na celu zaspokojenie wskazanych ustawą Prawo Wodne potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami, które złożą wniosek o przyznanie dotacji. 
 4. Wniosek winien zawierać w szczególności:
 5. pełną nazwę spółki wodnej (związku),
 6. adres,
 7. datę i numer wpisu do katastru wodnego,
 8. numer rachunku bankowego,
 9. dane osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej,
 10. określenie zadania na jakie ma być przyznana dotacja,
 11. miejsce i termin realizacji zadania,
 12. zakres rzeczowy proponowanego zadania,
 13. skalkulowane koszty zadania,
 14. źródła sfinansowania kosztów zadania,
 15. kwotę wnioskowanej dotacji,
 16. datę i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.

 

 1. Oferta winna być zgodna z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantująca wykonie zadania w sposób efektywny, rzetelny, oszczędny i terminowy.

 

 1. Burmistrz Lidzbarka powiadomi pisemnie spółki wodne o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Lidzbark w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz wywiesi tę informację w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku oraz na stronie internetowej Gminy Lidzbark (BIP).

 

 1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a spółką wodną.

 

 1. Warunki realizacji zadania.
 2. Wnioski muszą zawierać zadania, które będą realizowane w 2023 roku.
 3. Zadania wymienione we wniosku muszą być wykonane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
 4. W trakcie wykonywania zadań zwracać się będzie szczególną uwagę na:
 • realizowanie zadań zgodnie z zawartą umową,
 • wykorzystanie przyznanych dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz zapisami umowy stanowiącej podstawę przekazania dotacji,
 • prawidłowe, rzetelne oraz terminowe wykonanie robót objętych umową oraz przekazanie rozliczeń finansowych i merytorycznych,
 • oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.
 1. Termin składania wniosku.

 

 1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać w terminie od 
  9 do 30 sierpnia 2023 roku.

 

 1. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla spółek wodnych należy składać w pokoju nr 9 -
  -  sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13 – 230 Lidzbark, lub za pośrednictwem poczty.

 

 1. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku lub data stempla pocztowego.

 

 1. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu spółki.

 

Noclegi w Lidzbarku

Warto do nas zajrzeć i zostać dłużej. Ośrodki wczasowe, kolonijne, gospodarstwa agroturystyczne i obiekty bazy hotelowej pozwolą każdemu znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę. U nas zachwycą się Państwo malowniczymi krajobrazami wypoczywając wśród jezior i meandrującej pośród lasów i łąk rzeki Wel.

Dowiedz się więcej