Zawiadomienie o zapisach do Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku

ZAWIADOMIENIE

o zapisach do Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku na rok szkolny 2016/2017 .

Termin zapisów     od 24 .02.2016 roku do 25.03.2016 roku.  

Pobieranie wniosków o przyjęcie do przedszkola i składanie wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym w w/w terminie, w Przedszkolu Miejskim w Lidzbarku, w godzinach 8.00-15.30

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

  • Dzieci 3, 4, 5, 6 letnie ( urodzone w latach 2013-2010)

oraz

  • Dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny

Zamieszkałe na terenie miasta i gminy Lidzbark.

  • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Lidzbark mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
  • Rodzice /prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2014 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
  • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora przedszkola w terminach określonych w harmonogramie.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2010 r.) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2011 r.), oraz dzieci czteroletnie (urodzone w 2012 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, Burmistrz Lidzbarka, wskazuje inne przedszkole lub przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który dziecko przyjmie.

Dzieci trzyletnie (urodzone w 2013 r.) mogą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, ale w sytuacji nieprzyjęci dziecka do przedszkola, organ prowadzący nie ma obowiązku wskazywania innego przedszkola, które dziecko przyjmie.

Przy składaniu wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, nie liczy się kolejność złożenia, tylko zachowanie obowiązującego terminu.

Załączniki:

Dokumenty do wniosku rekrutacja
Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku
Kryteria przyjęć do Przedszkola Miejskiego w Lidzbarku
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA