Wybory do Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej

31 maja 2015r. odbędą się wybory Rad Powiatowych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
Miejsce głosowania – Dom Strażaka w Lidzbarku ul. Nowy Rynek 15

Skład Komisji  Okręgowej nr 17 w Lidzbarku

1) Przewodniczący  – Tadeusz Szczygłowski

2) Z- ca Przewodniczącego – Marek Łożyński

3) Sekretarz – Ucińska Anna

4) Członek – Janina Szczygłowska

5) Członek – Małgorzata Jabłońska

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1)  imię/imiona, nazwisko, wiek, wykształcenie, zawód i miejsce zamieszkania kandydata oraz oznaczenie okręgu, do którego następuje zgłoszenie kandydata, a w wypadku osoby prawnej ponadto nazwę i adres siedziby tej osoby,
2)  imię/imiona, nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby dokonującej zgłoszenia.
Wzór zgłoszenia określa załącznik nr 8 do uchwały.

Do zgłoszenia załącza się:

1)  listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi miej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata;
2)  pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym,
3)  pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia, jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata,
4)  dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej wydany przynajmniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.

Wzory dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata.

Bliższych informacji udzieli pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku  Marzena Orzechowska pok. Nr 17  tel. (23)6961505 wew. 138


ogłoszenie