Wnioski na dofinansowanie utylizacji odpadów rolniczych

Burmistrz Lidzbarka informuje o naborze wniosków o dofinansowanie transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG.

O wsparcie mogą ubiegać się posiadacze ww. odpadów z działalności rolniczej, wytworzonych  na terenie gminy Lidzbark. Dofinansowanie obejmuje wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę, odzysku i unieszkodliwiania powyższych wyrobów.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Gminę.

Uwaga! Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji ziemniaków i warzyw oraz wykorzystywanej jako okrywa do stogów.

Wnioski w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 12.08.2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku. Wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

We wniosku należy dokładnie oszacować ilość posiadanych odpadów.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Zadanie będzie realizowane w 2021-2022 r. pod warunkiem otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Lidzbark ustali zasady usuwania folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Zainteresowani rolnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o kolejnych krokach realizacji złożonych wniosków. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 23-6961505 wewn. 136 lub 144.

Druki wniosków dostępne są w urzędzie oraz do pobrania poniżej: