Walne zebrania w gminnych jednostkach OSP – Lidzbark

W ubiegłą sobotę odbyło się kolejne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej, tym razem OSP Lidzbark. Spotkanie rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Lidzbarku, bez której udziału nie mogą odbyć się żadne strażackie spotkania. Po przywitaniu przez prezesa jednostki dh Jana Raczyńskiego przybyłych gości, wśród których znalazł się m. in. burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie bryg. Jan Florek przystąpiono do realizacji punków obrad. Powołane zostały komisje po czym przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły. Sprawozdanie z działalności OSP odczytał Naczelnik dh Waldemar Iwankowski, sprawozdanie finansowe, Skarbnik dh Marcin Chyliński, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, przedstawił dh Grzegorz Kowalski.
Udzielono również absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy oraz przestawiono plan działalności i plan finansowy na rok 2019.
Ważnym punktem każdego z tych zebrań są wyróżnienia wręczane dla najbardziej zasłużonych dla OSP. Podczas spotkania w Lidzbarku odznaczono druha Macieja Sitarka odznaką Strażak Wzorowy, która nadawana jest przez prezydium zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Działdowie.
Następnie Burmistrz Lidzbarka oraz Prezes OSP w Lidzbarku wręczyli podziękowania druhom, którzy w roku sprawozdawczym wykazali się w szczególności ratując ludzkie życie.

Wyróżnieni druhowie to:
– dh Jan Sternicki
– dh Wojciech Kempczyński
– dh Przemysław Jarmużewski
– dh Karol Kroskowski
– dh Tomasz Sternicki
– dh Patryk Chmielewski
– dh Adam Osowski
– dh Paweł Siedlikowski

Ponadto Naczelnik OSP dh Waldemar Iwankowski wręczył statuetki druhom wchodzącym w skład pocztu sztandarowego oraz kustoszowi muzeum.
Pamiątkowe statuetki otrzymali

– dr Adam Chyliński
– dr Włodzimierz Kobuszewski
– dr Grzegorz Kowalski
– dr Marek Kłosowski