Walne zebrania w gminnych jednostkach OSP – Jeleń

W sobotę 16 lutego odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniu. Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Piotr Kozłowski witając przybyłych gości: Burmistrza Lidzbarka – Macieja Sitarka, Prezesa MG ZOSP RP w Lidzbarku – dh Jana Raczyńskiego, Zastępcę  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie mł. bryg. mgr inż. Leszka Góralskiego, Radnego Rady Miejskiej Leona Chmielewskiego, pracownika UMiG Marię Karczewską, oraz wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę. 

Po przywitaniu przybyłych gości przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Piotr Kozłowski, protokolantem Mariusz Nadolski. Powołane zostały komisje po czym przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły.  Sprawozdanie finansowe odczytała dh Bogusława Juchnowska, sprawozdanie z działalności OSP dh Jędrzej Juchnowski, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Ryszard Kordalski.

Następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. W kolejnym punkcie przestawiono plan działalności i plan finansowy na rok 2019.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście.