Walne zebrania w gminnych jednostkach OSP – Bryńsk

W sobotę 9 lutego 2019 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryńsku. Zebranie otworzył Prezes jednostki dh Janusz Karpiński witając przybyłych gości: Zastępcę  Burmistrza Lidzbarka – Janusza Bieleckiego, Prezesa MG ZOSP RP w Lidzbarku – dh Jana Raczyńskiego, Komendanta MG ZOSP RP – dh Stanisława Machujskiego,  przedstawiciela Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie mł. kpt. Damiana Mackiewicza,  pracownika UMiG Marię Karczewską, sołtysa Sołectwa Bryńsk Andrzeja Piotrowskiego, sołtysa Sołectwa Klonowo Michała Leśniewskiego, przedstawicieli Nadleśnictwa Lidzbark – Mariusza Rybickiego i Nadleśnictwa Brodnica Jana Jurzyka, Pana Kazimierza Durzyńskiego oraz wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych i wspierających jednostkę.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Michał Kwiatkowski. Powołana została komisja uchwała i wniosków w składzie Paweł Sokołowski, Dawid Pietrzyk, Mateusz Karpiński,  po czym przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły.  Sprawozdanie finansowe odczytała dh Zbigniew Dąbrowski, sprawozdanie z działalności OSP dh Benedykt Kwiatkowski, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Ryszard Grzelak.

Następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. W kolejnym punkcie przestawiono plan działalności i plan finansowy na rok 2019.

Po czym złożono podziękowania wieloletniemu przyjacielowi i sponsorowi jednostki OSP Bryńsk Panu Kazimierzowi Durzyńskiemu. Podziękowano również Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Bryńsku.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście.