Uwaga, przetarg!

Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Jeleń, gmina Lidzbark, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1D/00038614/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

działka nr 376 o pow. 0,10 ha – cena wywoławcza: 20 000,00 zł   –   wadium: 2 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark, przyjętego Uchwałą XXIX/249/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 marca 2017 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie rolniczo-przyrodniczej, oznaczonej na rysunku studium symbolem „E”, jako tereny zieleni naturalnej i zadrzewień. Działki nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2018.1398).

Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. przelewem środków pieniężnych
na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się
na rachunku Gminy) lub gotówką w kasie Urzędu – do godziny 14oo,

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie Urzędu.

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy, w całości ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego należy przedstawić notarialne pełnomocnictwo drugiego małżonka do dokonania określonej czynności prawnej.

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego należy okazać dokument świadczący o ustanowieniu odrębności majątkowej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został zorganizowany przetarg ustny nieograniczony
w dniu 23 kwietnia 2014 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                Maciej Sitarek   

Załączniki: