Uwaga, przetarg!

BURMISTRZ  LIDZBARKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych w Lidzbarku przy ulicy Stefana Batorego i Kazimierza Jagiellończyka, na nowo powstającym osiedlu budownictwa jednorodzinnego (teren uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną) ok. 50m od drogi wojewódzkiej nr 544 Lidzbark-Brodnica, w bliskim sąsiedztwie lasu i jeziora, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00016091/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb 1 mapa 2 jako działki nr nr :

  • 3/2 o pow.  1445 m2   –  cena wywoławcza  –  62.900,00 zł ,                 wadium –    6.300,- zł,
  • 3/4 o pow.  1227m2    –  cena wywoławcza  –  53.500,00 zł ,                 wadium  –   5.400,-zł,
  • 3/5 o pow.  1232m2    –  cena wywoławcza  –  53.700,00 zł ,                 wadium  –   5.400,- zł,
  • 3/6   o pow.  1238m2    –   cena wywoławcza  –  54.000,00 zł ,                 wadium  –   5.400,- zł,
  • 3/7 o pow.  1244 m2   –  cena wywoławcza  –  54.200,00 zł ,                 wadium –    5.500,- zł,
  • 3/8 o pow.  1250 m2   –  cena wywoławcza  –  54.500,00 zł ,                 wadium  –   5.500,- zł,
  • 3/9 o pow.  1347m2    –  cena wywoławcza  –  58.700,00 zł ,                 wadium  –   5.900,- zł,
  • 3/21 o pow.  2166m2   –   cena wywoławcza  –  94.100,00 zł ,                 wadium  –   9.500,- zł,

Nieruchomości nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone żadnymi prawami.

Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia)

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2018r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia udziału wraz z niezbędnymi oświadczeniami oraz wpłata wadium na poszczególną działkę najpóźniej do dnia 20 listopada 2018r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr
07 8215 0006 2001 0000 0941 0042  w BS w Działdowie z/s w  Lidzbarku (za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na konto urzędu) oraz okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości a w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej podlegających rejestracji – a k t u a l n e g o wypisu
z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Kwota wadium wniesiona przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie urzędu.

Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości po doliczeniu obowiązującego podatku VAT w wysokości 23% płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Na sprzedaż działek 3/2, 3/4-3/6 przeprowadzonych zostało wcześniej pięć przetargów ustnych nieograniczonych,
w dniach: 20.09.2016r., 15.11.2016r., 10.05.2017r., 29.08.2017r. i 20.11.2017, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel.(23) 6961502 lub 6961505 wew. 136, oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl  i  www.bip.umig.lidzbark.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Załączniki: