Uwaga, przetarg!

Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Bryńsk, gmina Lidzbark, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1D/00008884/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

działka nr 211 o pow. 0,38 ha – cena wywoławcza: 62 000,00 zł   –   wadium: 6 200,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark, przyjętego Uchwałą XXIX/249/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 marca 2017 r. przedmiotowe działki położone są w strefie ośrodków integralnych, oznaczonej na rysunku studium symbolem „D”, jako tereny rozwoju mieszkalnictwa i usług. Działki nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2018.1398).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną  w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2018.1405) i przy jej sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy obowiązującej w dniu zawarcia aktu notarialnego ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty i/lub w innych przypadkach niż wymienione w ustawie może nastąpić za zgodą Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek zbywcy lub osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:

  1. posiada kwalifikacje rolnicze,
  2. daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,
  3. zobowiązuje się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego wraz z powierzchnią nieruchomości nabywanej nie przekroczy 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

Dowodami potwierdzającymi spełnienie wyżej wymienionych warunków są:

  1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego poświadczone przez wójta/burmistrza gminy, na terenie której położona jest siedziba gospodarstwa oraz zaświadczenia o ilości posiadanych użytków rolnych na terenie innych gmin, jeżeli takowe występują,
  2. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydane przez organ prowadzący ewidencję ludności,
  3. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje rolnicze,
  4. zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,

Nabywca nieruchomości rolnej zobowiązany jest prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście.

Nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 2 października 2018 r. przelewem środków pieniężnych
na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się
na rachunku Gminy) lub gotówką w kasie Urzędu – do godziny 14oo,

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie Urzędu. Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy, w całości ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego należy przedstawić notarialne pełnomocnictwo drugiego małżonka do dokonania określonej czynności prawnej.

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego należy okazać dokument świadczący o ustanowieniu odrębności majątkowej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

 

Burmistrz Lidzbarka

Maciej Sitarek