Usuń azbest ze swojego dachu – dodatkowy nabór wniosków

Burmistrz Lidzbarka ogłosił dodatkowy nabór wniosków związanych z udzieleniem pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest w 2020 roku.

W minionym roku wywieziono i zutylizowano ponad 137 ton niebezpiecznych odpadów zawierających azbest z 27 nieruchomości położonych na terenie gminy. Tym samym poprawił się stan czystości powietrza oraz estetyka, a także zmalało ryzyko narażenia ludzi na szkodliwe działanie włókien azbestowych.

– O pomoc ubiegać się mogą właściciele lub posiadacze obiektów budowlanych, którzy planują usunięcie azbestu w roku 2020 (azbest tylko do odbioru, zdemontowany).
– Pomoc będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez dofinansowanie prac związanych z usunięciem azbestu, wykonanych przez wyłonionego przez Gminę wykonawcę.
– Z pomocy skorzystać mogą właściciele nieruchomości ujętych w ewidencji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lidzbark, którzy złożą wniosek o dofinansowanie.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark, pokój nr 18 i 19,  na stronie internetowej www.bip.umig.lidzbark.pl oraz u Sołtysów.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 4 września 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku, ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark, pokój nr 9 (sekretariat).