Urządzenie ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

,,Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 2: Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna. Całkowita wartość projektu wynosi 304 905,85 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 259 169,97 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 45 735,88 zł.

18 grudnia 2015r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu ,,Urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem

Przedmiotem projektu jest urządzenie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wiata) i oznakowaniem.

UZASADNIENIE WYBORU DANEGO ROZWIĄZANIA

W ramach projektu urządzono ścieżkę rowerową, łączącą promenadę z dalszym fragmentem istniejącej już ścieżki wokół Jeziora Lidzbarskiego, jak również urządzono fragment ścieżki odprowadzającej ruch dwukołowy z obszaru bazy noclegowej miasta, w okolice szlaków wiodących wokół jeziora. Dostosowana ona będzie do pracy w trudnych warunkach, w tym w obszarach leśnych,

Rozwiązanie technologiczne w ramach projektu obejmowały wykonanie elementów takich jak:

  1. Roboty budowlane – ścieżka rowerowa – 1340 m bieżących ścieżki z nawierzchnią z kostki brukowej, bezspoinowej typu polbruk,
  2. Roboty budowlane – infrastruktura towarzysząca: wiata – konstrukcja prostokątna drewniana z balustradą, ławkami i stołem, wyposażona w stojak dla rowerów,
  3. Wykonanie oznakowania ścieżki rowerowej – oznakowanie poziome i turystyczne ścieżki oraz częściowe oznakowanie 170 m istniejącej ścieżki (łącznik między ścieżką istniejącą a zaplanowanym odcinkiem)

Celem głównym projektu jest: Wzrost potencjału turystycznego miasta i gminy Lidzbark poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. Projekt wpisuje się w założenia osi priorytetowej Turystyka, Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna.

Cel główny Programu osiągany będzie poprzez spójną i konsekwentną realizację celów szczegółowych takich jak:

  1. Wzrost konkurencyjności firm, produktów i usług
  2. Wyższą konkurencyjność województwa jako miejsce pracy i życia
  3. Poprawę połączeń sieciowych województwa warm. – maz.

Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się we wszystkie ww. cele szczegółowe programu. Projekt umożliwi bowiem zwiększanie konkurencyjności lokalnych firm z branży turystycznej (ciekawsza oferta turystyki aktywnej w oparciu o infrastrukturę rowerową). Ponadto inwestycja wpływać będzie na poprawę ogólnodostępnej infrastruktury rowerowej, na czym skorzystają także lokalni mieszkańcy. Jednocześnie poprzez uzupełnienie luki w istniejącej infrastrukturze rowerowej miasta, inwestycja przyczyni się do poprawy połączeń sieciowych regionu.

Cele pośrednie:

  1. rozwój infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę infrastruktury dla rowerzystów
  2. uzupełnienie infrastruktury dla rowerzystów o element okołoturystyczny w postaci wiaty widokowej

Cele operacyjne:

– zwiększenie dostępności tras rowerowych w mieście poprzez budowę nowego fragmentu ścieżki rowerowej
– zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów i walorów turystycznych ścieżki poprzez jej oznakowanie
– poprawa walorów turystycznych trasy rowerowej dzięki budowie wiaty widokowej
– zapewnienie komfortu korzystania z infrastruktury okołoturystycznej w postaci wiaty dzięki wyposażeniu jej w stojaki na rowery

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących wskaźników produktu i rezultatu:

Wskaźniki obligatoryjne

– Długość wybudowanych ścieżek rowerowych: 1,34 km

Wskaźniki dodatkowe

– Liczba utworzonych ofert turystycznych : 1 szt.

Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym. Projekt stanowi odpowiedź na przedstawione w tych dokumentach problemy oraz niedogodności. Tym samym inwestycja wpisuje się w ogólne założenia oraz cele przedstawione w dokumentach.

Projekt spójny jest z założeniami następujących dokumentów:

– Długookresową Strategią Rozwoju Kraju – Polska 2030.

– Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego  2010 – 2020

– Programem rozwoju turystyki do 2020 roku

– Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego woj. warmińsko – mazurskiego do roku 2020

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Gmina Lidzbark

  1. Sądowa 21

13 – 230 Lidzbark

Tel. 23 69 61 505

www.lidzbark.pl

20151203_130539_resized