Wpisy

E-dowód. Od marca można będzie składać wnioski

Od 4 marca 2019 r. można składać wnioski o nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną. E-dowody będą bezpłatnym narzędziem usprawniającym komunikację obywateli z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Nowy dowód osobisty będzie, tak jak dotychczas, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Ponadto elektroniczny dowód będzie służył do uwierzytelnienia posiadacza w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych, a także umożliwi potwierdzanie obecności posiadacza dowodu osobistego w zewnętrznych systemach teleinformatycznych, w tym w szczególności w systemach służby zdrowia.

Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się w marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.

Więcej na stronie MSWiA.

Reelekcja w Starym Dłutowie i Wawrowie

W ubiegły piątek oraz sobotę odbyły się wybory na sołtysów jak również rad sołeckich w Starym Dłutowie i Wawrowie. W obydwu miejscowościach nastąpiła reelekcja i tak w Starym Dłutowie sołtysem pozostał Józef Burdalski a w Wawrowie Wiesław Maciejewski. Gratulujemy!

W tym tygodniu swoich sołtysów oraz członków rad sołeckich wybiorą mieszkańcy Adamowa, Marszewnicy, Nicka, Zdrojka, Wlewska oraz Słupa.

Kolejni liderzy sołectw wybrani

W środę i w czwartek wybrani zostali kolejni sołtysi sołectw Gminy Lidzbark. Mieszkańcy Miłostajek w demokratycznych wyborach zdecydowali, że miejsce Witolda Warmińskiego, który pieczę nad sołectwem pełnił przez 30 lat, przejęła Marta Kalisz.

W Nowym Dworze ponownie sołtysem jednogłośne wybrana została Katarzyna Paradowska.
Wybranym Sołtysom gratulujemy!

W tym tygodniu swoich sołtysów oraz członków rad sołeckich wybiorą jeszcze mieszkańcy Starego Dłutowa oraz Wawrowa.

Pierwsi wybrani sołtysi w Gminie Lidzbark

Poświęcają swój czas, angażują się, zmieniają otoczenie. Bohaterowie w swoich wsiach, często niedoceniani. Sołtysów, bo o nich mowa, wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco
w sprawach lokalnych.

Od 4 lutego na terenie naszej gminy trwają wybory sołtysów i rad sołeckich. Do tej pory w wyborach zagłosowali mieszkańcy sołectwa Cibórz i Nowe Dłutowo. Miejsce wieloletniego sołtysa Ciborza, Jana Sowińskiego, który tę funkcję pełnił przez 29 lat, zajął pan Paweł Sowiński.

W Nowym Dłutowie bez zmian. Funkcję sołtysa pełnił tam będzie jak dotychczas pan Tomasz Burkacki. Gratulujemy.


W tym tygodniu swoich sołtysów oraz członków rad sołeckich wybiorą jeszcze mieszkańcy Miłostajek, Nowego Dworu, Starego Dłutowa oraz Wawrowa.

Stare Dłutowo skomunikowane z Lidzbarkiem

Od 4 lutego, uruchomione zostały dodatkowe przejazdy na terenie Gminy Lidzbark. Dzięki staraniom Burmistrza Lidzbarka, Olsztyński Bus, który świadczy usługi jako przewoźnik szkolny, w swoim rozkładzie zaplanował również takie trasy, z których korzystać będą mogli nie tylko uczniowie, ale i inni mieszkańcy. Jedną z nowości jest długo wyczekiwana pętla Stare Dłutowo – Lidzbark, z której z pewnością skorzysta znaczna część mieszkańców gminy. Nowe połączenia, to pierwsza z pętli, o których burmistrz mówił w kampanii wyborczej. W kolejnych miesiącach uruchamiane będą następne połączenia, które jeszcze lepiej skomunikują Gminę Lidzbark.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym rozkładem autobusów odjazdów z i do Lidzbarka.

Walne zebrania w gminnych jednostkach OSP – Lidzbark

W ubiegłą sobotę odbyło się kolejne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej, tym razem OSP Lidzbark. Spotkanie rozpoczęła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Lidzbarku, bez której udziału nie mogą odbyć się żadne strażackie spotkania. Po przywitaniu przez prezesa jednostki dh Jana Raczyńskiego przybyłych gości, wśród których znalazł się m. in. burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie bryg. Jan Florek przystąpiono do realizacji punków obrad. Powołane zostały komisje po czym przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły. Sprawozdanie z działalności OSP odczytał Naczelnik dh Waldemar Iwankowski, sprawozdanie finansowe, Skarbnik dh Marcin Chyliński, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, przedstawił dh Grzegorz Kowalski.
Udzielono również absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy oraz przestawiono plan działalności i plan finansowy na rok 2019.
Ważnym punktem każdego z tych zebrań są wyróżnienia wręczane dla najbardziej zasłużonych dla OSP. Podczas spotkania w Lidzbarku odznaczono druha Macieja Sitarka odznaką Strażak Wzorowy, która nadawana jest przez prezydium zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Działdowie.
Następnie Burmistrz Lidzbarka oraz Prezes OSP w Lidzbarku wręczyli podziękowania druhom, którzy w roku sprawozdawczym wykazali się w szczególności ratując ludzkie życie.

Wyróżnieni druhowie to:
– dh Jan Sternicki
– dh Wojciech Kempczyński
– dh Przemysław Jarmużewski
– dh Karol Kroskowski
– dh Tomasz Sternicki
– dh Patryk Chmielewski
– dh Adam Osowski
– dh Paweł Siedlikowski

Ponadto Naczelnik OSP dh Waldemar Iwankowski wręczył statuetki druhom wchodzącym w skład pocztu sztandarowego oraz kustoszowi muzeum.
Pamiątkowe statuetki otrzymali

– dr Adam Chyliński
– dr Włodzimierz Kobuszewski
– dr Grzegorz Kowalski
– dr Marek Kłosowski

Walne zebrania w gminnych jednostkach OSP – Wąpiersk

W sobotę, 26 stycznia OSP Wąpiersk rozpoczęło serię Zebrań Sprawozdawczych Ochotniczej Straży Pożarnej w gminnych jednostkach OSP. Zebranie miejscowej jednostki otworzył Prezes dh Adam Laskowski witając przybyłych gości: Burmistrza Lidzbarka – Macieja Sitarka, Prezesa MG ZOSP RP w Lidzbarku – dh Jana Raczyńskiego, przedstawiciela Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie Sławomira Gołasia,  pracownika UMiG Marię Karczewską,  oraz wszystkich obecnych członków czynnych, honorowych, wspierających jednostkę i kandydatów na członków OSP.

Po przywitaniu przybyłych gościu przystąpiono do realizacji punktów obrad. Przewodniczącym zebrania został dh Adam Laskowski. Powołane zostały komisje po czym przedstawiono sprawozdania za rok ubiegły.  Sprawozdanie finansowe odczytała dh Paweł Kapiński, sprawozdanie z działalności OSP dh Adam Laskowski, natomiast sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Andrzej Ziółkowski.

Następnie jednogłośnie udzielono zarządowi absolutorium za poprzedni rok sprawozdawczy. W kolejnym punkcie przestawiono plan działalności i plan finansowy na rok 2019.

Podczas zebrania odznaczono druhów:
Jan Zakrzewski – 45 lat wysługi
Andrzej Ziółkowski – 35 lat wysługi
Kazimierz Wiśniewski – 35 lat wysługi
Adam Laskowski – 30 lat wysługi
Mirosław Krezymon – 30 lat wysługi
Paweł Kapiński – 20 lat wysługi
Zbigniew Sobotka – 15 lat wysługi
Jakub Gutowski – 15 lat wysługi
Hanna Krezymon – 15 lat wysługi
Olgierd Gadomski – 15 lat wysługi

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście.

Dzień w fotelu Burmistrza!

We wtorek, 22 stycznia  nastąpiła zmiana władzy na fotelu Burmistrza Lidzbarka. W wyniku zwycięstwa w licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o „Fotel Burmistrza Lidzbarka” na jeden dzień najwyższe stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy objął pan Paweł Mostowicz.

Nowy burmistrz o godzinie 7.30 zajął miejsce w gabinecie 9A przejmując fotel – jednodniowy symbol władzy. „Nowy” burmistrz rozpoczął swój dzień od załatwienia spraw, z którymi gospodarz naszej gminy boryka się na co dzień. Następnie, w towarzystwie burmistrza Macieja Sitarka, zwycięzca licytacji przystąpił do przyjmowania interesantów.

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” informuje

Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”, który zajmuje się gospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie naszej gminy podjęła uchwałę w sprawie stawek za wywóz śmieci w 2019 roku.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych utrzymywały się na niezmienionym poziomie od czerwca 2015 roku. Już od 1 lutego będą obowiązywały nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi ujednolicenie opłaty, która nie będzie, jak do tej pory, uzależniona od liczby osób zamieszkałych w danym lokalu.  Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata wynosić będzie 12,00 zł od mieszkańca. Taka sama stawka obowiązuje zarówno dla obszarów wiejskich jak i miejskich. Podwyższeniu uległa opłata za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ta wynosić będzie 48 złotych od mieszkańca.

Zmieniły się także stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałej, jeżeli odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny – za pojemnik o określonej pojemności:

Pojemność koszy: Aktualne opłaty
120 litrów 12 złotych
240 litrów 24 złotych
1100 litrów 100 złotych
2200 litrów 200 złotych
7000 litrów 1130 złotych

 

Podwyższeniu uległy też opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane – za pojemnik o określonej pojemności:

Pojemność koszy: Aktualne opłaty
120 litrów 36 złotych
240 litrów 66 złotych
1100 litrów 250 złotych
2200 litrów 480 złotych
7000 litrów 1470 złotych

 

Stawkę za pojemnik o pojemności innej niż określona w powyższych tabelach, ustala się na podstawie wyboru stawki spośród wymienionych w tabeli za pojemnik o najbliższej wyższej pojemności.

Obecne stawki obowiązują we wszystkich dwunastu gminach zrzeszonych w Ekologicznym Związku Gmin „Działdowszczyzna”.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny – zniżki również dla rodziców, którzy odchowali dzieci

Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej Rodziny (KDR) może ubiegać się każdy, kto kiedykolwiek utrzymywał co najmniej troje dzieci. Ich wiek i dochody nie mają żadnego znaczenia. W projekcie budżetu na 2019 r. na KDR przeznaczono 40,8 mln zł – to ponad 12 mln zł więcej niż w 2018 r.

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy… paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Do programu Karty Dużej Rodziny może dołączyć każda firma i instytucja niezależnie od wielkości, sektora czy zasięgu działania. Wśród partnerów są zarówno ogólnopolskie sieci, jak i mali lokalni przedsiębiorcy. Partnerzy przystępują do programu dobrowolnie, a wielkość zniżek udzielana jest indywidualnie.

Korzyści z Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny?
Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Wnioski do pobrania w UMiG Lidzbark pokój nr 1.

Wniosek można także składać za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl) – tylko, jeśli posiada się profil zaufany. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.

Partnerzy KDR Lidzbark:

Maksit Natalia Sitarek
Agencja nr 2714 PKO Banku Polskiego
Andrzej Karbowski sklep dziecięcy
firma handlowo usługowa „KAJA” Kazimierz Ankowski
handel art. przemysłowo-chemicznymi Teresa Żyła
Jerzy Masłowski – przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „JUPITER”
Lidia Pronobis firma handlowa „OTYLIA”
NETCOM Tomasz Marszak
ORANGE
Stoisko PLAY
ORLEN
sklep obuwniczo-odzieżowy i galanteria skórzana Jolanta Piątek
Teresa Rakocka niepubliczne przedszkole ,,Bajkowy Zakątek”