Wpisy

Uwaga, przetarg!

Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej we wsi Jeleń, gmina Lidzbark, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1D/00038614/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

działka nr 376 o pow. 0,10 ha – cena wywoławcza: 20 000,00 zł   –   wadium: 2 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

SPRZEDAŻ ZWOLNIONA Z PODATKU VAT.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark, przyjętego Uchwałą XXIX/249/17 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 28 marca 2017 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie rolniczo-przyrodniczej, oznaczonej na rysunku studium symbolem „E”, jako tereny zieleni naturalnej i zadrzewień. Działki nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2018.1398).

Dla działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, sala nr 10.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. przelewem środków pieniężnych
na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym
w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się
na rachunku Gminy) lub gotówką w kasie Urzędu – do godziny 14oo,

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie Urzędu.

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy, w całości ponosi nabywca nieruchomości.

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego należy przedstawić notarialne pełnomocnictwo drugiego małżonka do dokonania określonej czynności prawnej.

W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego należy okazać dokument świadczący o ustanowieniu odrębności majątkowej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został zorganizowany przetarg ustny nieograniczony
w dniu 23 kwietnia 2014 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                Maciej Sitarek   

Załączniki:

Pierwsze inwestycje w Gminie

Wiosna kalendarzowa w pełni i chociaż pogoda za oknem nie rozpieszcza na terenie naszej gminy trwają już pierwsze inwestycje.

Pierwszym z realizowanych przez Gminę Lidzbark zadaniem inwestycyjnym jest budowa chodnika na ul. Wiatracznej w Starym Dłutowie. Inwestycja wykonywana przez PGK Lidzbark zakłada ok.130 m chodnika za kwotę 20 tys. zł.

Do realizacji budżetu inwestycyjnego przystąpił też powiat. W ramach swoich zadań rozpoczął przebudowę drogi powiatowej Chełsty – Ciechanówko. Inwestycja zakłada wykonanie ok 800 metrów nawierzchni asfaltowej w kierunku Chełst wraz z poszerzeniem pobocza. Całkowity koszt inwestycji to 240 tys. zł. W następnych latach planowana jest przebudowa kolejnych odcinków drogi.
W ramach prac powiatu naprawiona zostanie również nawierzchnia drogi Jeleń – Wąpiersk na łuku o długości 100 m.

Znamy już wyniki naboru na Sekretarza Miasta i Gminy Lidzbark

Wraz z początkiem kwietnia zostanie nim Krzysztof Wieczorek, wieloletni Zastępca Burmistrza Olsztynka oraz Prezes Zarządu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olsztynku.

Wraz z końcem stycznia odszedł dotychczasowy sekretarz Zbigniew Nosek. Został on Sekretarzem Gminy Lutocin. W odpowiedzi na nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze wpłynęły trzy kandydatury.

Pan Krzysztof Wieczorek spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Jego kandydatura poparta została posiadanym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. W teście wiedzy i kompetencji wykazał się najlepszą wiedzą i znajomością zagadnień, którymi będzie się zajmował na kierowniczym stanowisku.

Ogłoszenie dla rady Osiedla nr 4

Wszystkich mieszkańców osiedla Jeleńska i Myśliwska zapraszamy na spotkanie wyborcze Rady Osiedla nr 4, które odbędzie się 21 marca o godz. 18:00 w sali nr 10 Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku.

Prawie 3 miliony na drogę Dłutowo – Straszewy

Kolejne kilometry dróg zostaną przebudowane w Gminie Lidzbark. A wszystko dzięki dofinansowaniu, które udało się otrzymać z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 1 860 992,00 zł przeznaczone zostanie na przebudowę drogi gminnej od Starego Dłutowa w kierunku Straszew. 
Umowę na dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych na obszarze wiejskim, w środę 13 marca, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, w obecności Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, podpisał burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Gabrieli Sadowskiej. Całkowita wartość inwestycji to 2 924 710 zł.

Mamy nowych sołtysów!

W lutym w całej Gminie Lidzbark trwały spotkania z mieszkańcami. Zebrania były doskonałą okazją do zgłoszenia swoich sugestii, problemów czy pochwał. Jednak głównym punktem był wybór sołtysów w poszczególnych miejscowościach oraz członków Rad Sołeckich.

W zebraniach oprócz burmistrza Lidzbarka Macieja Sitarka oraz zastępcy Janusza Bieleckiego uczestniczyli opiekun danego sołectwa oraz pracownicy Urzędu. – Na szczególne podkreślanie zasługuje wysoka frekwencja mieszkańców poszczególnych sołectw świadcząca o dużym zainteresowaniu rozwojem lokalnych środowisk jaki i bieżącymi sprawami gminy. –mówi Burmistrz Lidzbarka. W 9 sołectwach mieszkańcy wybrali nowego lidera swoich miejscowości. W pozostałych 15, bez zmian. Co ciekawe 9 sołtysów, to kobiety.

Najmłodszym sołtysem w naszej gminie jest Justyna Karda – Błaszkowska, Sołtys sołectwa Jeleń.  Najstarszym zaś sołtys Jamielnika – Irena Makrucka.

Pierwsze spotkanie nowo wybranych sołtysów odbyło się 11 marca. Była to nie tylko okazja do zapoznania się, ale również złożenia życzeń z okazji obchodzonego tego dnia w całej Polsce Dnia Sołtysa.

Wszystkim, zarówno nowo wybranym jak i pozostałym sołtysom życzymy wielu sukcesów i owocnej współpracy.

Poniżej przedstawiamy pełną listę sołtysów Gminy Lidzbark:

Adamowo – Edward Bartnikowski  
Bełk – Magdalena Rogożeńska         
Bryńsk – Kinga Dąbrowska             
Ciechanówko – Łucja Lewicka       
Cibórz – Paweł Sowiński
Jamielnik – Irena Makrucka   
Jeleń – Justyna Karda Błaszkowska  
Klonowo – Michał Leśniewski          
Kiełpiny – Henryk Margaszewski     
Koty – Wiesław Kraszewski 
Miłostajki – Marta Kalisz      
Marszewnica – Roman Cejman         
Nick – Ireneusz Zaborek
Nowe Dłutowo – Tomasz Burkacki
Nowy Dwór – Katarzyna Paradowska         
Nowy Zieluń – Anna Szczepańska   
Słup – Mariola Weręgowska  
Stare Dłutowo – Józef Burdalski
Tarczyny – Krzysztof Lóźniewski    
Wlewsk – Cyprian Żach        
Wąpiersk – Wojciech Cybulski
Wawrowo – Wiesław Maciejewski   
Zalesie – Marek Fiszer           
Zdrojek – Waldemar Kociela

Ostatni sołtysi wybrani

W miniony weekend wybrani zostali ostatni przedstawiciele sołectw Gminy Lidzbark. I tak oto w Ciechanówku nowym sołtysem została Łucja Lewicka, a w Klonowie po raz drugi mieszkańcy wybrali na tę funkcję Michała Leśniewskiego. Tym sposobem w sobotę zakończyliśmy cykl wyborczych zebrań sołeckich, które trwały w naszej Gminie od 4 lutego do 2 marca.

Zebrań sołeckich ciąg dalszy


Ku końcowi mają się wybory sołtysów i rad sołeckich w naszej gminie. W poniedziałek wybrany został nowy sołtys sołectwa Jeleń, którym została Pani Justyna Karda Błaszkowska. W Zalesiu na funkcję sołtysa ponownie wybrany został Pan Marek Fiszer. Gratulujemy! W tym tygodniu sołtysów wybiorą jeszcze mieszkańcy Kiełpin, Bełku, Ciechanówka i Klonowa.


Walne zebrania w gminnych jednostkach OSP – Slup i Nowy Dwór

W miniony weekend, 22 i 23 lutego, odbyły się Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupie i Nowym Dworze. Tradycyjnie były one okazją do sprawozdań z działalności OSP i sprawozdań finansowych oraz udzielenia zarządowi absolutorium za ubiegły rok. Przestawiono też plan działalności jednostek i plan finansowy na rok 2019.

Reelekcje w Jamielniku i Kotach

W ubiegły piątek oraz sobotę odbyły się wybory na sołtysów jak również rad sołeckich w Jamielniku i Kotach. W obydwu miejscowościach nastąpiła reelekcja i tak w Jamielniku sołtysem pozostała Irena Makrucka a w Kotach Wiesław Kraszewski. Gratulujemy!

W tym tygodniu swoich sołtysów oraz członków rad sołeckich wybiorą mieszkańcy Jelenia, Zalesia, Kiełpin, Bełku, Ciechanówka i Klonowa.