Stop kurnikom! Radni przyjęli Miejscowy Plan

Dzisiaj radni Rady Miejskiej w Lidzbarku podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jamielniku wzdłuż drogi w kierunku Bełku, czym sprzeciwili się planom budowy kurników na tym terenie. Przyjęty dokument skutecznie zablokuje w tych okolicach budowę kurników, czego obawiali się mieszkańcy. Zlecone przez Burmistrza Lidzbarka prace planistyczne nad stworzeniem tego dokumentu trwały ponad rok. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości. Decyduje co w danym miejscu może zostać pobudowane. To kolejny taki dokument przyjęty przez Radę Miejską w Lidzbarku. W ubiegłym roku Rada przyjęła Plan o powierzchni ok. 143 ha, przeznaczając grunty w Jamielniku (prawa i lewa strona drogi do Żuromina) pod zabudowę mieszkaniową i usługową.  W 2018 roku do Urzędu wpłynął list otwarty przedsiębiorców branży turystycznej i okołoturystycznej z terenu miasta i gminy Lidzbark z wnioskiem o zablokowanie budowy chlewni oraz kurników. Pod listem podpisało się 24 przedsiębiorców i 1158 mieszkańców naszej gminy. Obok takiej petycji nie można było przejść obojętnie.

W celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy Rada Miejska w Lidzbarku uchwałą nr V/25/18 Rady z dnia 28.12.2018 r. przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyjęty dzisiaj Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Jamielniku obejmuje ok. 56 ha powierzchni, w tym ok. 56% powierzchni to rola z zakazem zabudowy, ok. 18% powierzchni to zabudowania zagrodowe, w głównej mierze już istniejącej, 6% to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 2% zabudowa mieszkaniowa i usługowa, i 2 % zabudowy produkcyjnej i usługowej. Pozostałe 16 % to tereny lasów, wód, drogi publiczne i wewnętrzne.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który dzisiaj przyjęliśmy chroni okolicznych mieszkańców przed zagrożeniem, które niosą za sobą wielkopowierzchniowe obiekty inwentarskie. Zabezpiecza branżę turystyczną i okołoturystyczną, która w mieście turystycznym stanowi istotną częścią gospodarki. – mówi burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek. – Należy wyraźnie wspomnieć, jako że dokument powstał z finansów publicznych i broni on interesów mieszkańców całej gminy. Był to projekt bardzo szczegółowo omówiony na 5 godzinnej komisji wspólnej. Miejscowy plan ma wyznaczać pewien kierunek na przyszłość. Ma wyznaczać jak widzielibyśmy naszą gminę za kilka czy kilkadziesiąt lat – dodaje Burmistrz.