Program współpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Organizacje pozarządowe stanowią ważne ogniwo aktywności społeczno – gospodarczej nowoczesnego demokratycznego państwa. Obywatelska działalność osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za swoje – otoczenie i wspólnotę lokalną.

Samorząd lokalny tworzą wszyscy mieszkańcy Gminy Lidzbark mający różnorodne potrzeby, aspiracje
i poglądy. Tworzenie warunków do zaspokajania tych zbiorowych potrzeb i oczekiwań jest jednym z zadań władz samorządowych.

Rozwój Gminy Lidzbark i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest najważniejszym celem samorządu gminnego. Program Współpracy jest wyrazem przekonania władz Gminy Lidzbark, że należy go realizować we współdziałaniu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz, że przyniesie on korzyści wszystkim stronom biorącym udział w jego realizacji.

Program Współpracy Gminy Lidzbark z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 r. zawiera czytelnie zdefiniowany przedmiot współpracy, tj. zadania pożytku publicznego określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z podkreśleniem zadań istotnych dla Gminy Lidzbark. Określa również priorytety i zadania merytoryczne, które w 2018 r. będą podlegać konkursom ofert oraz inne działania planowane na rzecz organizacji pozarządowych.

Termin konsultacji ustala się na 16 listopada 2017 r.  o godz. 12.00 w sali nr 10.

Do pobrania:

Zarz. nr 108

Program wspołpracy Gminy Lidzbark z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.