Program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny

Burmistrz Lidzbarka informuje, iż uchwałą Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku ustanowiony został rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

W ramach programu wprowadzona została Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia rodzinom z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie.

W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom, np. niektórych muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych oraz innych podmiotów (w tym niepublicznych), które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności (informacje o programie oraz wykaz instytucji można znaleźć na stronie ministerstwa: www.rodzina.gov.pl).

Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Beneficjentami  programu są członkowie rodzin wielodzietnych:

– rodzic (rodzice) w pełni praw rodzicielskich oraz  jego małżonek będą otrzymywali Kartę Dużej Rodziny na czas nieokreślony (bezterminowo), a dzieci: do ukończenia 18 roku życia; do ukończenia 25 lat w przypadku kontynuowania nauki (zgodnie z terminem ukończenia nauki w danej placówce wskazanym w zaświadczeniu); bez ograniczeń wiekowych, gdy mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (na czas jego ważności),

– rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

– dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art.. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135, z późn. zm.) – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy udzielny w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniose, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka do ukończenia 18 roku życia, odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Okazanie dokumentów przez wnioskodawcę nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych (np. jeżeli istnieje możliwość skorzystania z bazy PESEL).

Wnioski można pobrać:

 • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku ul. Sadowa 21, pok. nr 1
 • na stronie bip.umig.lidzbark.pl

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lidzbarku ul. Sadowa 21 pok. nr 1 w dniach:

 • poniedziałek w godz. od 7.30 do 16.30
 • wtorek, środa, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30
 • piątek w godz. od 7.30 do 14.30

Karta Dużej Rodziny będzie wydawana bezpłatnie.

W przypadku jej utraty, kradzieży lub zagubienia koszt wydania duplikatu wynosi 9,21 zł.

Załączniki

Program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny (121.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wydanie KDR (107.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie rodzica (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia szkoły (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument