Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna  Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Całkowita wartość projektu wynosi 1 093 644.55 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 926 352.37 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 176 292,18  zł.

29 września 2017r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

UZASADNIENIE WYBORU DANEGO ROZWIĄZANIA

W ramach projektu Gmina Lidzbark poprawi efektywność energetyczną budynku szkoły podstawowej w Kiełpinach oraz budynku szkoły podstawowej w Słupie poprzez:

– ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i stropodachów,

– wymianę okien piwnic (Słup),

– modernizację instalacji grzewczych – wymiana kotłów na piece na pelet z automatyką pogodową, modernizacja c.o., montaż zaworów termostatycznych

– modernizację oświetlenia na energooszczędne typu LED

– montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) – pelet.

– wymianę wybranych okien i drzwi (Kiełpiny).

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz budynku SP Słup. Zasadniczym celem projektu jest wzrost jakości życia w regionie wsi: Słup i Kiełpiny poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności

energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

  • Zmniejszenie zużycia energii w budynkach.
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów związanych z użytkowaniem

budynków w których mieszczą się szkoły podstawowe.

  • Efektywne wykorzystanie energii cieplnej, poprzez zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie

energetycznym budynku.

  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku.
  • Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów.
  • Poprawa warunków użytkowania i estetyki obiektów użyteczności publicznej

Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.  Projekt jest spójny ze:

– Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

– Strategią UE Morza Bałtyckiego.

Projekt realizuje także cel główny priorytetu 4c RPO Woj. Warm.-Maz. „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, ponieważ polega na zwiększeniu efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach publicznych jakimi są przedmiotowe obiekty.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA