„Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna  Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Całkowita wartość projektu wynosi 1 093 736.60 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 925 909.57 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 167 827,03  zł.

29 września 2017r. podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie Umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny oraz SP Słup”

Stawiając na rozwój gminy mam świadomość, jak istotne w tym celu jest zaspokojenie potrzeb w zakresie poprawy warunków nauki uczniów. W związku z tym jestem dumny z pozyskanych środków na poprawę efektywności energetycznej budynków SP Kiełpiny i SP Słup. Udało nam się ocieplić budynki, wymienić piece na proekologiczne na pellet, częściowo wymienić okna i drzwi zewnętrze, a także wymienić część grzejników i oświetlenia na energooszczędne. Przedsięwzięcie z pewnością poprawiło estetykę budynków, przyczyni się do oszczędności oraz wpłynie na dbałość o środowisko naturalne – mówi Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek.

Gmina Lidzbark zrealizowała projekt, który w znaczny sposób poprawi warunki nauki uczniów SP Słup oraz SP Kiełpiny.  W ramach inwestycji wykonano prace mające wpływ na poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej w Kiełpinach oraz budynku szkoły podstawowej w Słupie poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych i stropodachów.

Ponadto w Słupie wymieniono okna piwnic, a w Kiełpinach wymieniono część okien i drzwi. W budynkach zmodernizowano instalacje grzewcze – wymieniono kotły na piece na pelet z automatyką pogodową, zmodernizowano c.o., zamontowano zawory termostatyczne, zmodernizowano oświetlenie na energooszczędne typu LED, zamontowano instalacje odnawialnych źródeł energii (OZE) – pelet.

 

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku SP Kiełpiny oraz budynku SP Słup. Zasadniczym celem projektu jest wzrost jakości życia w regionie wsi: Słup i Kiełpiny poprzez poprawę jakości powietrza oraz zwiększenie ogólnej efektywności

energetycznej budynków użyteczności publicznej szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

  • Zmniejszenie zużycia energii w budynkach.
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów związanych z użytkowaniem

budynków w których mieszczą się szkoły podstawowe.

  • Efektywne wykorzystanie energii cieplnej, poprzez zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie

energetycznym budynku.

  • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku.
  • Obniżenie kosztów ogrzewania obiektów.
  • Poprawa warunków użytkowania i estetyki obiektów użyteczności publicznej

Realizacja niniejszego projektu zgodna jest z założeniami dokumentów strategicznych i planistycznych na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym.  Projekt jest spójny ze:

– Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025

– Strategią UE Morza Bałtyckiego.

Projekt realizuje także cel główny priorytetu 4c RPO Woj. Warmińsko-Mazurskiego „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym, ponieważ polega na zwiększeniu efektywności energetycznej, w tym poprzez zastosowanie OZE w budynkach publicznych jakimi są przedmiotowe obiekty.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020