Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy Lidzbark do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa. Pomoc żywnościowa może być przekazana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej( tj. osoba  lub rodzina musi spełniać jeden z powodów udzielenia pomocy, który jest wymieniony w art.7) i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powód udzielenia pomocy i sytuację finansową osoby lub rodziny.

Zapraszamy do MOPS w Lidzbarku.