Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku rozpoczął kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Miasta i Gminy Lidzbark do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa. Pomoc żywnościowa może być przekazana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej

(tj. osoba  lub rodzina musi spełniać jeden z powodów udzielenia pomocy, który jest wymieniony w art.7) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie
gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających powód udzielenia pomocy i sytuację finansową osoby lub rodziny.

Z Programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 w pierwszej kolejności mogą skorzystać osoby i rodziny, które wcześniej nie korzystały z pomocy w ramach Podprogramu 2016.

Wnioski będą przyjmowane do 31 sierpnia 2017r.

Pomoc żywnościowa

Zapraszamy do MOPS w Lidzbarku.