Podsumowanie Funduszu Sołeckiego 2015

Gmina Lidzbark po raz pierwszy zdecydowała się na wyodrębnienie z budżetu gminy na 2015 r. funduszu sołeckiego, kierując środki finansowe bezpośrednio do dyspozycji sołectw gminnych. Dzięki temu, w każdym z 24 sołectw udało się zrealizować jakieś zadanie. Świetlice wiejskie to miejsca bardzo znaczące dla mieszkańców, stąd decyzje mieszkańców wsi o przeznaczeniu funduszy sołeckich na remont świetlic. Takiego przedsięwzięcia podjęli się mieszkańcy Jamielnika. Sołectwo Bełk środki funduszu przeznaczyło na materiały do docieplenia oraz wykonanie prac remontowych. Mieszkańcy Jelenia zakupili materiały do wykonania centralnego ogrzewania. Duże znaczenie ma też poprawa estetyki wsi polegająca na uporządkowaniu terenów. Tego typu prace przeprowadzono m.in. w Bryńsku, Jamielniku, Marszewnicy, Wąpiersku, Wlewsku i Zdrojku. W celu aktywizacji sportowej mieszkańców sołectwa mieszkańcy Klonowa zakupili elementy siłowni na świeżym powietrzu. Dla dzieci powstały w pełni wyposażone place zabaw w Chełstach, Klonowie i  Nowym Dworze, a w Wąpiersku wykonano modernizację boiska. Altana integrująca mieszkańców wybudowana została w Podciborzu. Świetlice wiejskie sukcesywnie są doposażane. Wiele środków z funduszu sołeckiego na ten cel przeznaczyli mieszkańcy Adamowa, Bryńska, Jamielnika, Nicka, Słupa, Tarczyn, Wlewska, Zdrojka i Wawrowa.

W Starym Dłutowie została wyremontowana, a dla Wlewska zakupiono nową kosiarkę spalinową dla utrzymania czystości w sołectwach oraz przy budynkach świetlic. Wiele środków z funduszu sołeckiego mieszkańcy wsi postanowili przeznaczyć na modernizację dróg. To zadanie wykonane zostało przez mieszkańców Jelenia. Prace polegały na utwardzeniu drogi na odcinku Jeleń-Podcibórz. Sołectwo Koty środki przeznaczyło na budowę drogi przez wieś. Mieszkańcy Nowego Zielunia w pełni wykorzystali przyznany fundusz na remont drogi od nr 26 w kierunku drogi Lidzbark – Żuromin. Sołectwo Zalesie zrealizowało zadanie przebudowy drogi – uzupełnienie ubytków w nawierzchni mieszkanka tłuczeniową, wyprofilowanie celem ukierunkowania spływu wody oraz wałowanie. Prace polegające na przebudowie drogi z kostki brukowej w kierunku Kotów wykonali mieszkańcy Wąpierska. W Starym Dłutowie wybudowany został chodnik na ul. Długiej. W Ciborzu i Nowym Dłutowie zakupione zostały przystanki autobusowe. W ramach prac remontowych w Kiełpinach trwają prace polegające na odnowieniu zbiornika na odprowadzenie wód opadowych. Miłostajki w ramach funduszu sołeckiego podjęły starania o zakup części pod budowę świetlicy i boiska. Gmina sfinalizowała zakup nieruchomości we wrześniu br. We wsi Marszewnica wytyczono drogę znajdującej się na działce nr 24. Spotkania integracyjno-promocyjne zostały zorganizowane w miejscowości Bryńsk, Cibórz, Nowe Dłutowo, Nowy Dwór, Stare Dłutowo, Wąpiersk, Wawrowo i Klonowo.