Plan rozbudowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy w 2018 roku

Głównym celem działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Lidzbarku jest realizacja bieżącego i nieprzerwanego zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru oraz oczyszczania ścieków na terenie miasta i gminy.

W ramach prowadzonych przez PGK działań, jeszcze w tym roku przeprowadzonych zostanie szereg inwestycji, które wspomogą i udogodnią realizowanie założonych przez przedsiębiorstwo celów. W ramach przedsięwzięć rozwojowych mających wpływ na rozbudowę sieci wodociągowej i zwiększenie dostępności w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków zaplanowano:

– budowę sieci kanalizacynjenj tłocznej z Lidzbarka do Jelenia –  I etap – 610 tys. zł.
– budowę sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z przepompownią na Wybudowaniu Jeleń – 120 tys. zł.
– budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej na ul. Dworzec Główny wraz z przyłączami – 100 tys. zł

Łącznie na tegoroczne inwestycje przeznaczonych zostało 830 tys. zł. Dofinansowanie z budżetu Gminy Lidzbark wynosi 780 tys. zł. Ważnym problemem są nieuniknione straty wody podawanej do sieci wynikające z awaryjności sieci oraz niezinwentaryzowanych i niedomiarowych poborów. W celu zmniejszenia strat planowana jest wymiana oraz bieżące monitorowanie wodomierzy oraz remonty, konserwacja oraz wymiana nieszczelnych hydrantów i zasuw.

W tym roku wykonane zostaną również przyłącza wodociągowe w Nowym Zieluniu i Glinkach. Warto zaznaczyć, że do tej pory do tych miejscowości to strażacy dostarczali wodę do mieszkańców.