Ogłoszenie w sprawie publikacji oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Ludowego Klubu Sportowego „WEL” Lidzbark na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załączniki: