Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 r.

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku w zakresie:

1)    Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2)    Ochrony i promocji zdrowia.
3)    Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
4)    Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
5)    Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
6)    Nauki, szkolnictwa wyższego ,edukacji, oświaty i wychowania.
7)    Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
8)    Kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
9)    Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10)    Ratownictwa i ochrony ludności.
11)     Działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
12)     Turystyki i krajoznawstwa.
13)    Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
14)     Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
15)    Promocji i organizacji wolontariatu.
16)    Działalność charytatywna.
17)    Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
18)    Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
19)    Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3,
w zakresie określonym w pkt 1-32.

Załączniki