Ogłoszenie o przetargu – ul. Topolowa

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2020.1990 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zm.)

BURMISTRZ  LIDZBARKA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych w Lidzbarku przy ulicy Topolowej, w sąsiedztwie osiedla budownictwa jednorodzinnego, zapisanych w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00027259/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 miasta Lidzbark niżej wymienionymi numerami działek:

  1. 1293   o pow.  0,1738 ha (RVI)  –  cena wywoławcza  –  86.000,00 zł –  wadium  –    8.600,00 zł
  2. 1295   o pow.  0,1187 ha  (RVI) –  cena wywoławcza  –  59.000,00 zł –  wadium  –    5.900,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Dla obszaru obejmującego przedmiotowe nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, obszar nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia takiego planu. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie lasów i dolesień. Dla działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj.Dz.U.2020.802 ze zm.).

Nieruchomości nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenia udziału w przetargu oraz wpłata wadium na poszczególną działkę najpóźniej do dnia 11 lutego 2021 r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042  w BS w Działdowie z/s w  Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy)

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na sprzedaż działki 1293 przeprowadzone zostały wcześniej trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach 28.08.2017 r.,
20.12.2017 r. oraz 25.04.2019 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Na sprzedaż działki 1295 przeprowadzone zostały wcześniej trzy przetargi ustne nieograniczone w dniach 28.08.2017 r.,
20.12.2017 r. oraz 28.02.2019 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek