Ogłoszenie o przetargu – ul. Stefana Batorego

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami)

Burmistrz Lidzbarka ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych w Lidzbarku przy ulicy Stefana Batorego, na nowo powstającym osiedlu budownictwa jednorodzinnego (teren uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizacyjną) ok. 50m od drogi wojewódzkiej
nr 544 Lidzbark-Brodnica, w bliskim sąsiedztwie lasu i jeziora,
zapisanych w księdze wieczystej
Nr EL1D/00016091/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 1 m. Lidzbark jako działki nr :

1)         3/2     o pow.  1445 m2   –  cena wywoławcza  –  47.000,00 zł ,              wadium –    4.700,00 zł,

2)         3/4     o pow.  1227m2    –  cena wywoławcza  –  40.000,00 zł ,              wadium  –   4.000,00 zł, 

3)         3/8     o pow.  1250 m2   –  cena wywoławcza  –  41.000,00 zł ,              wadium  –   4.100,00 zł,

Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (według stawki obowiązującej w dniu przetargu)

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przedmiotowe nieruchomości są położone na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczonym symbolem 1 MN, jako teren pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. Działki nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020.802 ze zmianami).

Nieruchomości nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2021 r. (wtorek) od godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, pokój nr 10.

Licytacja każdej działki przeprowadzana będzie  odrębnie.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 30 marca 2021 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy).

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na sprzedaż działek przeprowadzonych zostało wcześniej pięć przetargów ustnych nieograniczonych, w dniach: 26.11.2018 r.,  30.05.2019 r.,  2.12.2019 r., 5.06.2020 r. i 6.10.2020r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                Maciej Sitarek