Ogłoszenie o przetargu – ul. Jeleńska

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami)

Burmistrz Lidzbarka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej
w Lidzbarku przy ulicy Jeleńskiej, z dostępem do drogi publicznej tj. drogi powiatowej nr 1280N, zapisanej w księdze wieczystej nr EL1D/00023525/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych,oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Lidzbark obręb 4 numerem działki 56/9
o powierzchni 0.2957 ha (grunty orne RV). Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.  

Cena wywoławcza       –  150.000,00zł,  

Wadium                       –    15.000,00zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (według stawki obowiązującej w dniu przetargu)

Przedmiotowa nieruchomość nie jest położona na obszarze objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia takiego planu. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o których mowa w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.Dz.U.2020.802 ze zm.).

Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja nr 134/2020 z dnia 9 listopada 2020 r.
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, pokój nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres
e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu
.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 25 lutego 2021 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy).

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Na sprzedaż działki nr 56/9 przeprowadzony został jeden przetarg ustny nieograniczony w dniu 26.10.2020 r.,  który zakończył się wynikiem negatywnym.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                Maciej Sitarek