Ogłoszenie o przetargu – ul. Brzozowa

Na podstawie art. 37 ust.1, art.38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2020.1990 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zm.)

BURMISTRZ  LIDZBARKA ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej w Lidzbarku przy ulicy Brzozowej, w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych domami mieszkalnymi jednorodzinnymi, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 miasta Lidzbark numerem działki  236/1 o powierzchni 0,0207 ha (użytek- dr), zapisanej w księdze wieczystej  nr EL1D/00037245/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie.

CENA WYWOŁAWCZA  –   13.400,00 zł ,  Wadium  –  1.500,00 zł 

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Dla obszaru obejmującego przedmiotową nieruchomość brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, obszar nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia takiego planu. Dla działki nie wydano decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (tj.Dz.U.2020.802 ze zm.).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu.

Przetarg jest ograniczony!

W przetargu tym mogą brać udział jedynie osoby będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do działek oznaczonych numerami: 235 i 237 bezpośrednio przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, gdyż położenie tej nieruchomości oraz normatyw uniemożliwia jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, a jedynie na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

Złożenie najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2021 r. pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu wraz z dokumentem potwierdzającym prawo własności do nieruchomości przyległej (t.j. dz. 235 lub dz. 237) do działki będącej przedmiotem przetargu oraz wpłata wadium najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2021 r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042  w BS w Działdowie z/s w  Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy)

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku oraz zostanie zamieszczona na stronie www.bip.umig.lidzbark.pl nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu

Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                Maciej Sitarek