Ogłoszenie o przetargu – działki przy ul. 3 Maja

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami)

Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych
przy ul. 3-go Maja w Lidzbarku, z dostępem do drogi powiatowej nr 1353N Lidzbark-Bryńsk, zapisanych
w księdze wieczystej KW EL1D/00000021/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu 2 miasta Lidzbark niżej wymienionymi numerami działek:

 1) działka nr 1305 o pow. 0,1214 ha (RVI) – cena wywoławcza: 41 500,00 zł – wadium: 4 200,00 zł

 2) działka nr 1306 o pow. 0,1349 ha (RVI) – cena wywoławcza: 51 000,00 złwadium: 5 100,00 zł

 3) działka nr 1307 o pow. 0,0670 ha (RVI, PsVI) – cena wywoławcza: 29 000,00 zł  – wadium: 2 900,00 zł

 4) działka nr 1308 o pow. 0,0667 ha (RVI, PsVI) – cena wywoławcza: 29 000,00 zł  – wadium: 2 900,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (według stawki obowiązującej w dniu przetargu)

Dla obszaru obejmującego przedmiotowe nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowa działka położona jest na terenie lasów i dolesień. Działki nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020.802 ze zmianami).

Dla przedmiotowych nieruchomości została wydana decyzja nr 74/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 10oow siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, pokój nr 10.

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres
e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu
.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 8 lutego 2021 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy).

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

Burmistrz Lidzbarka
Maciej Sitarek