Ogłoszenie o przetargu – Bryńsk

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zmianami) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 ze zmianami)

Burmistrz Lidzbarka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych
we wsi Bryńsk, z dostępem do drogi powiatowej nr 1353N, zapisanych w księdze wieczystej EL1D/00019856/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Bryńsk niżej wymienionymi numerami działek:

 1) działka nr 300/1 o pow. 0,1380 ha (RVI) – cena wywoławcza: 31 500,00 zł – wadium: 3 200,00 zł

 2) działka nr 300/2 o pow. 0,1199 ha (RVI) – cena wywoławcza: 29 000,00 złwadium: 2 900,00 zł

 3) działka nr 300/3 o pow. 0,1200 ha (RVI) – cena wywoławcza: 29 000,00 złwadium: 2 900,00 zł

 4) działka nr 300/4 o pow. 0,1198 ha (RVI) – cena wywoławcza: 29 000,00 złwadium: 2 900,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT

Dla obszaru obejmującego przedmiotowe nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lidzbark przedmiotowe działki położone są na terenie rolniczym. Działki nie są objęte uchwałą rady gminy określającą obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2020.802 ze zmianami).

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21, pokój nr 10.
Licytacje zostaną przeprowadzone
w następujących godzinach:

  • działka nr 300/1 o godzinie 900
  • działka nr 300/2 o godzinie 1000
  • działka nr 300/3 o godzinie 1100
  • działka nr 300/4 o godzinie 1200

Z uwagi na obowiązujący obecnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu za pośrednictwem transmisji, poprzez aplikację Cisco Webex Meetings (darmowa aplikacja do pobrania na smartfona lub komputer). Link do transmisji zostanie przesłany przed rozpoczęciem przetargu na adres
e-mail uczestników, podany w zgłoszeniu do przetargu
.

Warunkiem przystąpienia do  przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału w przetargu oraz wpłata wadium w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr  07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z siedzibą
w Lidzbarku (wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy).

oraz okazanie:

  1. dowodu wpłaty wadium,
  2. dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (23) 696 15 02 lub 696 15 05 wew. 136 oraz
na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl i www.bip.umig.lidzbark.pl.

                                                                                                           Burmistrz Lidzbarka

                                                                                                                Maciej Sitarek