Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

,,Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku”

Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty. Całkowita wartość projektu wynosi 5 108 207,02 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 325 280,25 zł. oraz wkład własny Beneficjenta w wysokości 763 284,77 zł.

Projekt będzie prowadzony przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku na budynkach z wielkiej płyty.

Stan techniczny bloków z wielkiej płyty, zmusza do ich natychmiastowego remontu, bez przeprowadzenia, którego będzie postępowała ich degradacja oraz niszczenie.

Zrewitalizowana infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie stanowiła podstawę do rozwoju działalności usługowej. Poprawione zostaną warunki do życia mieszkańców. Rewitalizacja tym samym przyczyni się do przeciwdziałania niwelacji izolacji regionu. W celu skoordynowania prac nad realizacją i zarządzaniem projektem Lider – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku zawarła porozumienie o partnerstwie formalnym z Gminą Lidzbark oraz partnerstwo formalne z pozostałymi wspólnotami realizującymi w/w przedsięwzięcie.

Projekt realizuje założenia z dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020, w zakresie następujących priorytetów i celów operacyjnych:

  1. Konkurencyjna gospodarka

–   wzrost potencjału turystycznego

–   wzrost konkurencyjności firm

–   wzrost liczby miejsc pracy (również tych pośrednich)

  1. Otwarte społeczeństwo

–   wzrost konkurencyjności usług dla starzejącego się społeczeństwa

–   wzrost bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji oraz zapobieganiu wykluczeniu społecznemu

–   wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej

–   poprawa jakości i ochrona środowiska

Wpływ projektu na wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych wyrażonych za pomocą celów operacyjnych ‘Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020’

–    zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej (z krajem i Europą) oraz wewnętrznej  spójności

–        dostosowanie sieci nośników energii do potrzeb regionu

–        wzmocnienie i rozpowszechnienie systemów monitoringu środowiska (również wzrost ich kompatybilności)

Projekt poprzez zastosowanie technologii energii solarnej jest spójny z założeniami Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej.

Projekt jest spójny z założeniami Programu ekoenergetycznego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010.

Projekt realizuje cele poprzez: poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Lidzbark, w tym przede wszystkim infrastruktury mieszkaniowej i turystycznej.

Projekt jest umieszczony w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Lidzbark na lata 2007-2015, Cel 2. Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych miasta i humanizacja blokowisk

Cel 3. Tworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki. Jest również zgodny ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark oraz z Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark.

Prace inwestycyjne

Projekt będzie realizowany na obszarze B lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lidzbark na lata 2007-2015. Przewiduje on odnowienie głównej struktury budynków, podniesienie efektywności energetycznej budynków przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku, z wprowadzeniem energii ze źródeł odnawialnych przy ul. Jeleńskiej 13,15,17 w postaci kolektorów słonecznych.

Bloki przy ul. Jeleńskiej nr 13, 15, 17 są wykonane w technologii WK-70, budynki ul. Jeleńskiej 28, 30, 32, 34, 36, oraz przy ul. Myśliwskiej 2,4,6 są wykonane w technologii OLPO natomiast budynek przy ul. Myśliwskiej 8 jest wykonany w technologii przemysłowej. Obecnie budowle te są energochłonne, roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standartowym sezonie jest większe  od 1,5 do 2,5 razy od wartości średnie150 kWh/m2rok  zawartej w,Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark.

Projekt  podlegający dofinansowaniu będzie dotyczył budynków wielorodzinnych będących częściami blokowisk położonych w dzielnicach budynków mieszkalnych.

Zakres prac, polega na: modernizacji węzłów cieplnych budynków, wykonaniu ocieplenia budynków, wymianie i regulacji instalacji wewnętrznych budynków, wymianie stolarki części wspólnych, odnowieniu klatek schodowych, ociepleniu stropodachów, montażu instalacji solarnej wspomagającej c.w.u. dla bloków Jeleńska 13, 15, 17. Planowany jest montaż w sumie 90 szt. paneli słonecznych o pow. 160,00 m2.

Zakres prac jest dostosowany indywidualnie do każdego budynku z wielkiej płyty.

Średnie roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standardowym sezonie po modernizacji wyniesie 112,11 kWh/ m2 rok. Działania  przyczynią się do zmniejszenia CO2 o około 59507,60 kg w ciągu roku.

Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne są powszechnie stosowanymi, trwałymi i ekonomicznymi rozwiązaniami, wpływającymi znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla życia ludzkiego. Rozwiązania przyjęte w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie, spełniające wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska.

Cel główny planowanego projektu to podniesienie stanu technicznego blokowisk zrealizowanych w technologii wielkiej płyty, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania na terenie Lidzbarka.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku

  1. Jeleńska 13

13 – 230 Lidzbark

tel/fax 23 69 61 571

 

Artykuł promocyjny z dn. 09.12.2011 r.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

,,Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku”

Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty. Całkowita wartość projektu wynosi 5 118 799,03 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 325 280,25 zł. oraz wkład własny Beneficjenta w wysokości 763 284,77 zł.

Projekt jest prowadzony przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku na budynkach z wielkiej płyty.

Stan techniczny bloków z wielkiej płyty, zmuszał do ich natychmiastowego remontu, bez przeprowadzenia, którego będzie postępowała ich degradacja oraz niszczenie.

Zrewitalizowana infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu będzie stanowiła podstawę do rozwoju działalności usługowej. Poprawione zostaną warunki do życia mieszkańców. Rewitalizacja tym samym przyczyni się do przeciwdziałania niwelacji izolacji regionu. W celu skoordynowania prac nad realizacją i zarządzaniem projektem Lider – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku zawarła porozumienie o partnerstwie formalnym z Gminą Lidzbark oraz partnerstwo formalne z pozostałymi wspólnotami realizującymi w/w przedsięwzięcie.

Prace inwestycyjne

Projekt jest realizowany na obszarze B lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lidzbark na lata 2007-2015. W 2011 odnowiono główną strukturę 3 budynków, poprzez ich termomodernizację, podniesiono efektywność energetyczną, wyposażono budynki w urządzenia służące do produkcji/przesyłu energii odnawialnej przy ul. Jeleńskiej 13,15,17 w postaci kolektorów słonecznych. Pozostałe bloki przy ul. Jeleńskiej 28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8, będą rewitalizowane w 2012 roku,

Bloki przy ul. Jeleńskiej nr 13, 15, 17 są wykonane w technologii WK-70, budynki ul. Jeleńskiej 28, 30, 32, 34, 36, oraz przy ul. Myśliwskiej 2,4,6 są wykonane w technologii OLPO natomiast budynek przy ul. Myśliwskiej 8 jest wykonany w technologii przemysłowej. Obecnie bloki Jeleńska 13, 15, 17 znacznie zmniejszyły energochłonność, pozostałe budowle są energochłonne, roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standartowym sezonie jest większe  od 1,5 do 2,5 razy od wartości średniej150 kWh/m2rok  zawartej w,Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark.

Projekt  podlegający dofinansowaniu dotyczy budynków wielorodzinnych będących częściami blokowisk położonych w dzielnicach budynków mieszkalnych.

Zakres prac, polega na: modernizacji węzłów cieplnych budynków, wykonaniu ocieplenia budynków, wymianie i regulacji instalacji wewnętrznych budynków, wymianie stolarki części wspólnych, odnowieniu klatek schodowych, ociepleniu stropodachów, montażu instalacji solarnej wspomagającej c.w.u. dla bloków Jeleńska 13, 15, 17. Zamontowano w sumie 90 szt. paneli słonecznych o pow. 160,00 m2.

Zakres prac jest dostosowany indywidualnie do każdego budynku z wielkiej płyty.

Średnie roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standardowym sezonie po modernizacji wyniesie 112,11 kWh/ m2 rok. Działania  przyczynią się do zmniejszenia CO2 o około 59507,60 kg w ciągu roku.

Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne są powszechnie stosowanymi, trwałymi i ekonomicznymi rozwiązaniami, wpływającymi znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla życia ludzkiego. Rozwiązania przyjęte w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie, spełniające wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska.

Cel główny planowanego projektu to podniesienie stanu technicznego blokowisk zrealizowanych w technologii wielkiej płyty, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania na terenie Lidzbarka.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku

  1. Jeleńska 13

13 – 230 Lidzbark

tel/fax 23 69 61 571

Artykuł promocyjny z dn. 19.06.2012r.

 

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

,,Odnowa głównej struktury budynków z wielkiej płyty przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku”

Projekt dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, działanie 4.1 Humanizacja blokowisk, poddziałanie4.1.1 Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty. Całkowita wartość projektu wynosi 5 118 799,03 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 325 280,25 zł. oraz wkład własny Beneficjenta w wysokości 763 284,77 zł.

Projekt jest prowadzony przy ul. Jeleńskiej 13,15,17,28,30,32,34,36 i ul. Myśliwskiej 2,4,6,8 w Lidzbarku na budynkach z wielkiej płyty.

Stan techniczny bloków z wielkiej płyty, zmuszał do ich natychmiastowego remontu, bez przeprowadzenia, którego postępowałaby ich degradacja oraz niszczenie.

Zrewitalizowana infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu, poprawi warunki do życia mieszkańców. Rewitalizacja tym samym przyczyni się do przeciwdziałania niwelacji izolacji regionu. W celu skoordynowania prac nad realizacją i zarządzaniem projektem Lider – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku zawarła porozumienie o partnerstwie formalnym z Gminą Lidzbark oraz partnerstwo formalne z pozostałymi wspólnotami realizującymi w/w przedsięwzięcie.

Prace inwestycyjne

Projekt jest realizowany na obszarze B lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lidzbark na lata 2007-2015. W 2011 odnowiono główną strukturę 3 budynków przy ul. Jeleńskiej 13,15,17, poprzez ich termomodernizację, podniesiono efektywność energetyczną, wyposażono budynki w urządzenia służące do produkcji/przesyłu energii odnawialnej w postaci kolektorów słonecznych. W tym roku rozpoczęły się prace rewitalizacyjne w blokach przy ul. Jeleńskiej 28, 30, 32, 34, 36 i ul. Myśliwskiej 2, 4, 6, 8.

Bloki przy ul. Jeleńskiej 28, 30, 32, 34, 36, oraz przy ul. Myśliwskiej 2, 4, 6 są wykonane w technologii OLPO, natomiast budynek przy ul. Myśliwskiej 8 jest wykonany w technologii przemysłowej. Budowle te są energochłonne, roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standartowym sezonie jest większe  od 1,5 do 2,5 razy od wartości średniej150 kWh/m2rok  zawartej w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark”.

Zakres prac, polega na: modernizacji węzłów cieplnych budynków, wykonaniu ocieplenia budynków, wymianie i regulacji instalacji wewnętrznych budynków, wymianie stolarki części wspólnych, odnowieniu klatek schodowych, ociepleniu stropodachów. Zakres prac jest dostosowany indywidualnie do każdego budynku z wielkiej płyty.

Średnie roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie budynku w standardowym sezonie po modernizacji wyniesie 112,11 kWh/ m2 rok. Działania  przyczynią się do zmniejszenia CO2 o około 59507,60 kg w ciągu roku.

Przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne są powszechnie stosowanymi, trwałymi i ekonomicznymi rozwiązaniami, wpływającymi znacząco na zmniejszenie zagrożeń dla życia ludzkiego. Rozwiązania przyjęte w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie, spełniające wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska.

Cel główny planowanego projektu to podniesienie stanu technicznego blokowisk zrealizowanych w technologii wielkiej płyty, który przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania oraz poprawy atrakcyjności zamieszkania na terenie Lidzbarka.

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jeleńska 13 w Lidzbarku

  1. Jeleńska 13

13 – 230 Lidzbark

 

tel/fax 23 69 61 571