„Muzyka, profilaktyka. Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów w rodzinie” – spotkanie w lidzbarskim Domu Kultury

Mediacja to, w najogólniejszym znaczeniu, sztuka rozwiązywania problemów przy udziale pośrednika w sporze między stronami. Potrzebna jest przede wszystkim wielu współczesnym rodzinom przeżywającym kryzys porozumienia. Ta własnie tematyka pojawiła się podczas zorganizowanego niedawno w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku spotkaniu z ideą i metodami mediacji, które odbyło się pod hasłem: „Muzyka, profilaktyka. Mediacja jako sposób rozwiązywania problemów w rodzinie”.

Na kilkugodzinne wydarzenie, w którym jako gość honorowy uczestniczył burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, złożyły się trzy elementy. Pierwszym była projekcja, adresowanego głównie do młodzieży, filmu prezentującego spektakl-projekt „Inferno Amore – nie milcz na mnie” mówiący o niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniami (narkotyki, alkohol) i związanym z nimi kryzysie porozumienia na linii rodzic – dziecko

Jako drugi wystąpił z prelekcją mediator z Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej prezentując szereg szczegółowych zagadnień związanych głównie ze sposobami stosowania mediacji w sporach prawnych. Uzupełnieniem tej cennej wiedzy były dostępne podczas wydarzenia wydawnictwa książkowe i foldery przygotowane m.in. przez działdowskie stowarzyszenie „Wolność od strachu”.

Najbardziej zaś oczekiwanym (zwłaszcza przez licznie zgromadzoną na widowni młodzież) składnikiem wydarzenia był koncert Romana Bosskiego – pochodzącego z Krakowa rapera i społecznika, współtwórcy aktywizującej młodzież inicjatywy muzyczno-sportowej „Drużyna Mistrzów”. Prosty w wyrazie i odbiorze, a zarazem nie pozbawiony głębi sprzekaz hip-hopowy dotyczył ważnych w życiu młodego człowieka spraw: wzajemnego szacunku, potrzeby autorytetu, celów rozwoju osobistego czy miłości do ojczyzny.

Realizatorem wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Działdowo , Stowarztszenie ,,Wolni od strachu” w Działdowie, Burmistrz Lidzbarka Maciej Sitarek, Miejsko-GMINNY Ośrodek Kultury w Lidzbarku.