Konsultacje Społeczne w sprawie Programu Współpracy Gminy Lidzbark z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Załączniki:

Zarzadzenie nr 105/20

Formularz uwag do Projektu

Program współpracy Gminy Lidzbark z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 klwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok