Konkurs dotacyjny Mikrogranty

WFOŚiGW w Olsztynie informuje, że ogłoszono kolejny nabór w ramach działania Mikrogranty. Alokacja środków wynosi 10 tys. zł. Celem Programu jest wybór i dofinansowanie działań o zasięgu lokalnym z zakresu edukacji ekologicznej, promujących ochronę środowiska naturalnego. Program obejmuje organizację konkursów, olimpiad, warsztatów, kampanii, akcji, wykładów i spotkań. W ramach konkursu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1 tys. zł. Beneficjentami środków mogą być organizacje pozarządowe, lokalne stowarzyszenia, fundacje, ochotnicze straże pożarne, parafie, sołectwa (w imieniu sołectw beneficjentem jest gmina). Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać za pośrednictwem elektronicznego Systemu Wniosków.
Więcej informacji: http://wfosigw.olsztyn.pl/index.php?art_id=57&type=aktualnosci&full=2113&sp=1 oraz w zakładce Obsługa beneficjenta/ Konkursy 2015.