Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Kompleksowa modernizacja systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

 

Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 6 Środowisko przyrodnicze 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Całkowita wartość projektu wynosi 233 549,75 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 186 707,00 zł., wkład własny Beneficjenta w wysokości 46 842,75 zł.

W ramach projektu, zmodernizowane zostały systemy grzewcze w budynkach użyteczności publicznej Miasta Lidzbark. Zainstalowano w nich kolektory słoneczne, co w znaczny sposób zwiększyło procentowy udział energii z promieniowania słonecznego, w ogólnym zużyciu energii cieplnej.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte oszczędności około 232,20 GJ/rok ciepła na ciepłą wodę użytkową i na cele ogrzania budynków oświaty i około 77,40 GJ/rok ciepła w ciągu roku na cele ogrzania i ciepłą wodę użytkową przez pozostałe budynki podlegające samorządowi. Stanowi to około 30% oszczędności w każdej ww. kategorii zużycia ciepła. Realizacja projektu wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, zmniejszenie CO2 o około 26 % i pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu i kraju.

Projekt realizuje założenia z dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego: Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020.

Projekt poprzez zastosowanie technologii energii solarnej jest spójny z założeniami Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Jest także spójny z założeniami Programu ekoenergetycznego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010. Poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, co poprawi stan środowiska naturalnego na Warmii i Mazurach.

Projekt jest zgodny ze Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Lidzbark oraz z Projektem założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe, Miasta i Gminy Lidzbark.

Prace inwestycyjne

W ramach projektu zmodernizowano systemy grzewcze w obiektach użyteczności publicznej miasta Lidzbark poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach zadania zamontowano: w Siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4 szt. kolektorów i dwa zbiorniki o pojemności 300 l; w Szkole Podstawowej – 5 szt. kolektorów i zbiornik o pojemności 1000 l; w Gimnazjum w Lidzbarku (hala sportowa + stołówka) – 3 szt. kolektorów i zbiornik o pojemności 750 l; w Przedszkolu Miejskim – 10 szt. kolektorów i dwa zbiorniki o pojemności 1000 l; w Budynku szatniowo-socjalnym przy Orliku – 2 szt. kolektorów i zbiornik o pojemności 400 l.

Przyjęte rozwiązania techniczne oraz technologiczne są powszechnie stosowanymi, trwałymi i ekonomicznymi rozwiązaniami. Rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie, które spełniać będą wszelkie niezbędne wymogi i standardy w tym zakresie. Rozwiązania techniczne wariantu optymalnego zaproponowane w projekcie zapewniają dostosowanie wspieranej infrastruktury do celów projektu, specyfiki obszaru i interesariuszy projektu. Cała wartość elementów projektu jest związana bezpośrednio z odnawialnymi źródłami energii.

Celem głównym planowanego projektu jest ochrona powietrza i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych) na terenie Gminy Lidzbark. Cel osiągnięty zostanie poprzez:

– 106,08 m2 (około) powierzchni jednostek wytwarzania energii cieplnej/elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego

– 24 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego

– 21  MWh/rok w 2011r. i 86 MWh/rok w 2012r. ilości energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w wyniku realizacji projektów

– 0,04 MW/rok łącznej dodatkowej mocy zainstalowanej w instalacjach opartych o odnawialne źródła energii

– 0,04 MW/rok dodatkowej mocy zainstalowanej w instalacjach opartych o odnawialne źródła energii –  promieniowanie słonecznej

Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Gmina Lidzbark

  1. Sądowa 21

13 – 230 Lidzbark

Tel. 23 69 61 505

www.lidzbark.pl