Inicjatorskie spotkanie w sprawie utworzenia UTW

Wczoraj, 10 stycznia w galerii „Nowa Przestrzeń” lidzbarskiego Domu Kultury odbyło się pierwsze, inicjatorskie spotkanie w sprawie utworzenia w Lidzbarku Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Planowane utworzenie stowarzyszenia ma na celu aktywizację osób starszych zamieszkujących teren naszej gminy. Celem działań Uniwersytety Trzeciego Wieku jest poprawa jakości życia osób starszych. UTW ma na celu przede wszystkim włączenie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez rozwój sprawności intelektualnej i fizycznej, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji i reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stowarzyszenia typu UTW w naszym województwie funkcjonują już od wielu lat i przybywa ich z każdym rokiem. Ich działania skupione są wokół sekcji i kół zainteresowań, wykładów specjalistów z różnych dziedzin nauki, lektoratów z języków obcych, działalności kulturalnej, oświatowej oraz turystyczno – krajoznawczej.

Władze Lidzbarka wraz ze stowarzyszeniem UTW w Działdowie potwierdziły swoje zaangażowanie w utworzenie i działalność podobnej jednostki na terenie naszej gminy. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 10 lutego, o godz. 10.00, które zapoczątkuje wykład prezesa UTW Działdowo Antoniego Furtaka pt. „Ogrody świata. Od czasów historycznych po dzień dzisiejszy”. Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie.