Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark”

 

          Gmina Lidzbark od 01.08.2012r do 31.10.2012r. realizuje projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi225 023,60 zł., w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 225 023,60 zł.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych: w Lidzbarku, Bryńsku, Dłutowie, Słupie oraz Wąpielsku

Głównym celem projektu jest umożliwienie działań indywidualizacyjnych poprzez doposażenie bazy dydaktycznej 5 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lidzbark w okresie realizacji projektu.

Realizacja projektu ukierunkowana na indywidualną pracę z dzieckiem wpisuje się w określony w Priorytecie IX cel szczegółowy poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. Jednocześnie projekty systemowe przyczyniają się do zwiększenia jakości oferty edukacyjnej szkół dzięki możliwości dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań

 

uczestników projektu. Realizacja projektu ułatwi dzieciom przejście do systemu kształcenia obowiązującego w klasach IV-VI.