III Przetarg – działka we wsi Biernaty

O G Ł O S Z E N I E    0   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r.
poz.518) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.21490). 

BURMISTRZ  LIDZBARKA

o  g  ł  a  s  z  a

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Lidzbark, położonych we wsi Biernaty gmina Lidzbark, zapisanych w księgach wieczystych KW Nr EL1D/00018534/3 i KW EL1D/00036172/9. Według obowiązującego do dnia 31.12.2002r. planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark, nieruchomości położone były w terenie przeznaczonym pod uprawy rolne. Ustalenia dotyczące przeznaczenia w/w działek są takie same w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark.

Nieruchomość nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone żadnymi prawami.

  1. Działka nr 74/5 o powierzchni 0,69 ha – cena wywoławcza :     8.000,00 zł  – wadium: 800,00zł
  1. Działka nr 75 o powierzchni 2,05 ha – cena wywoławcza :   22.000,00 zł  – wadium: 2.200,00zł

SPRZEDAŻ PRZEDMIOTOWYCH NIERUCHOMOŚCI ZWOLNIONA Z PODATKU VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ulicy Sądowej 21,  sala nr 10

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału oraz wpłata wadium w terminie
do dnia 07 października 2015r.
przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Lidzbark nr
07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku (wymóg ten zostanie  spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na rachunku Gminy), lub gotówką w kasie Urzędu – do godz. 14 00. 

oraz okazanie:

  • dowodu wpłaty wadium
  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych
  • w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – a k t u a l n e g o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Aktualność wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego winna być potwierdzona przez sąd.

Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku.

Ustalona w drodze przetargu cena przedmiotowej  nieruchomości  płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i koszty sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Na sprzedaż działek nr nr 74/5 i 75 w obrębie Biernaty, gmina Lidzbark przeprowadzone zostały wcześniej dwa przetargi ustne nieograniczone w dniu 19 maja 2015r. i w dniu 01 lipca 2015r., który zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami Mienia Komunalnego
i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel. (0-23 ) 6961502 lub 6961505 wew. 136 , oraz na stronie internetowej miasta Lidzbark www.lidzbark.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia  uzasadnionych  powodów.

                BURMISTRZ    LIDZBARKA

Maciej Sitarek

Załączniki

Warunki III przetargu na działki 74-5 i 75 w Biernaach (20kB) Zapisz dokument
Załacznik Nr 1 -Zgłoszenie udziału w przetargu (14.8kB) Zapisz dokument
Załacznik Nr 2 – Oświadczenie uczestnika przetargu (15kB) Zapisz dokument