III Przetarg – działki w Lidzbarku na ul. Rejtana i ul. Okopowej

O G Ł O S Z E N I E   0   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015.
poz. 782) i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.1490)

BURMISTRZ  LIDZBARKA
o  g  ł  a  s  z  a
III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Lidzbark, położonej w Lidzbarku przy ulicy Rejtana, na osiedlu budownictwa jednorodzinnego z dostępem do drogi publicznej i mediów, zapisanej w księdze wieczystej KW EL1D/00015281/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lidzbark obręb 2 numerem działki  1136 o powierzchni 0.0856 ha,

Cena wywoławcza       – 39.000,00zł,

Wadium                       –   3.900,00zł

Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1% ceny wywoławczej zaokrąglonej w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami.

Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia).

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2015r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 10.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału oraz wpłata wadium najpóźniej do dnia  23 października 2015r. przelewem na rachunek Gminy Lidzbark nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku (za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na konto urzędu) oraz okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości a w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej podlegających rejestracji – a k t u a l n e g o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zlicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie urzędu.

Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości po doliczeniu obowiązującego w dniu zbycia podatku VAT w wysokości 23% płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Na sprzedaż działki oznaczonej numerem 1136 w obrębie 2 m.Lidzbark, przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 20 kwietnia 2015r. oraz 02 lipca 2015r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel.(23) 6961502 lub 6961505 wew. 136, oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl  i  www.bip.umig.lidzbark.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych  powodów.

BURMISTRZ  LIDZBARKA

Maciej Sitarek

Załączniki

Warunki III Przetargu nieograniczonego-dz.1136 (19.6kB)
Załacznik Nr 2 – Oświadczenie uczestnika przetargu (15kB)
Załacznik Nr 1 -Zgłoszenie udziału w przetargu (14.8kB)

 

BURMISTRZ  LIDZBARKA

o  g  ł  a  s  z  a

III przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lidzbarku przy ulicy Okopowej na osiedlu budownictwa jednorodzinnego, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Lidzbark obręb 2, numerem działki 780/13
o powierzchni 0.0131 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr EL1D/00016080/1 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  z dopuszczeniem usług.

Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz znajduje się studzienka kanalizacyjna. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie jest obciążona żadnymi prawami. 

CENA WYWOŁAWCZA  –   4.300,00- zł  (netto)

Wadium                           –      430,00 zł 

Do ceny netto uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT (wg stawki obowiązującej w dniu zbycia).

Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2015r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sądowej 21, sala nr 19.

Przetarg jest ograniczony!

W przetargu tym mogą brać udział jedynie osoby będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do działek oznaczonych numerami: 783; 784 i 785 bezpośrednio przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, gdyż położenie tej nieruchomości oraz normatyw uniemożliwia jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, a jedynie na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 19 (II piętro) dowody potwierdzające spełnienie w/w warunku (dokument potwierdzający prawo własności lub inny tytuł prawny do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu tj.: odpis aktu notarialnego lub zawiadomienie o wpisie w księdze wieczystej bądź też odpis z księgi wieczystej lub inne) w ciągu 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. najpóźniej do dnia 23 października 2015r.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w dniu 27 października 2015r.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie udziału oraz wpłata wadium najpóźniej do dnia  23 października 2015r. przelewem na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku nr 07 8215 0006 2001 0000 0941 0042 w Banku Spółdzielczym w Działdowie z/s w Lidzbarku (za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na konto urzędu) oraz okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości a w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej podlegających rejestracji – a k t u a l n e g o wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwych pełnomocnictw i dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zlicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone po zakończeniu przetargu przelewem lub w kasie urzędu.

Ustalona w drodze przetargu cena nieruchomości po doliczeniu obowiązującego podatku VAT w wysokości 22% płatna jest w całości przed podpisaniem umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości

Na sprzedaż działki oznaczonej numerem 780/13 w obrębie 2 m.Lidzbark, przeprowadzone zostały dwa przetargi ustne ograniczone w dniu 30 kwietnia 2015r. i 03 lipca 2015r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, ulica Sądowa 21, pokój nr 19, tel.(0-23) 6961502 lub 6961505 wew. 136, oraz na stronie internetowej miasta Lidzbarka www.lidzbark.pl  i  www.bip.umig.lidzbark.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych  powodów.

BURMISTRZ  LIDZBARKA

Maciej Sitarek

Załączniki

Załacznik Nr 1 -Zgłoszenie udziału w przetargu (14.8kB)
Załacznik Nr 2 – Oświadczenie uczestnika przetargu (15kB)
WARUNKI III PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO- dz.780-13 (19.4kB)