Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Czas trwającej pandemii COVID-19 zobrazował wiele istniejących problemów, a jednym z nich jest temat nauki zdalnej na terenach popegeerowskich. Ujawnił on deficyt sprzętu komputerowego oraz utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel eliminację tych ograniczeń.

W związku z ogłoszonym konkursem grantowym – Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”  informujemy, że rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczących się oraz uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność mogą złożyć oświadczenia o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), gdzie pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni.  

Złożenie odpowiedniego oświadczenia (zgodnie ze stanem faktycznym) będzie uprawniało dziecko uczące się do otrzymania :

  1. nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  2. ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;
  3. usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Lidzbark (pokój nr 16)  oraz w biurze Mobilnego Urzędnika na ul. Dworcowej 2 do dnia 22 października 2021 r. (w godzinach pracy urzędu). Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty:

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez Gminę Lidzbark
  2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą; do umożliwienia złożenia wniosku przez Gminę Lidzbark;
  3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki poniżej:

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr