Ministerstwo Sportu i Turystyki – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Upps! Wygląda na to, że nic nie znaleźliśmy:-)

Sorry, no posts matched your criteria

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Upps! Wygląda na to, że nic nie znaleźliśmy:-)

Sorry, no posts matched your criteria

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Upps! Wygląda na to, że nic nie znaleźliśmy:-)

Sorry, no posts matched your criteria

Projekty dofinansowywane w ramach RPO Warmia i Mazury

Upps! Wygląda na to, że nic nie znaleźliśmy:-)

Sorry, no posts matched your criteria

Projekty współfinansowane ze środków UE w ramach EFS

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark”             Gmina Lidzbark od 01.08.2012r do 31.10.2012r. realizuje projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Lidzbark”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego – Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej […]

Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość

Projekt „Poznawajmy przeszłość i twórzmy przyszłość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Kiełpinach. Realizatorem Projektu jest Związek Harcerstwa Polskiego […]

Małe Projekty w ramach programu LEADER

Upps! Wygląda na to, że nic nie znaleźliśmy:-)

Sorry, no posts matched your criteria